Upphandling och inköp - hoganas.se
Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Företagare Upphandling och inköp Upphandling och inköp

Upphandling och inköp

Höganäs kommun har en kombination av centrala och decentrala inköp. Kommunstyrelsen beslutar om sådan upphandling som samordnas för kommunens alla nämnder och förvaltningar.

Den centrala inköpsfunktionen svarar för den samordnade upphandlingen av varor och tjänster till kommunens samtliga förvaltningar samt fungerar som rådgivare och intern konsult i upphandlingsfrågor.

Höganäs kommun annonserar upphandlingar utförda enligt öppet och förenklat förfarande i TendSign. Du som är leverantör och vill ta del av Höganäs kommuns upphandlingar hittar dem under relaterad information.

För mer information om upphandlingsprocessen i allmänhet  samt Höganäs kommuns inköpspolicy läs här.

Avtalsdatabas och kommande upphandlingar

Direktupphandling

Alkoholutbildningsdagar

Vill du lämna anbud, hämta underlag här och här.

Avtalsdatabas

Avtalsdatabasen är daterad 2017-11-14 och uppdateras löpande. Avtalens löptid och förlängningsmöjligheter kan utläsas. Upphandling startar i normalfallet när sista förlängningen görs och senast ett halvår innan avtalets slutdatum.

Avtalsdatabas

Kommande upphandlingar

Kommande upphandlingar under 2018:

Förvaltningsövergripande

Inga för närvarande

Räddningstjänsten

Inga för närvarande

Kommunikationsavdelningen

Inga för närvarande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Upphandling: 
Ombyggnad markanläggning Mölle hamnplan Höganäs
Referensnr: 18/10
Handläggare: Anette Nilsson

Teknik och fastighetsförvaltningen

Inga för närvarande

Socialförvaltningen

Inga för närvarande

Skicka och betala fakturor till Höganäs kommun

Här kan du läsa om på vilka sätt kommunen hanterar leverantörsfakturor.

Pappersfaktura


Pappersfakturor till Höganäs kommun inskannas för att fakturan ska hamna rätt. På fakturan behövs uppgift om vem som beställt varan / tjänsten. Vid beställning ska kommunen alltid ange beställaren och sin referenskod. Denna referenskod ska alltid framgå av fakturan. Pappersfakturor skickas till:
Höganäs kommun
Referenskod XXX
Fakturahanteringen
263 82 Höganäs

Fakturorna kan även skickas elektroniskt på e-post: This is an email address 

Elektronisk faktura


Till Höganäs kommun kan du skicka elektroniska fakturor genom vår samarbetspartner Crediflow. För mer information kontakta This is an email address eller 042-12 70 50.

Fakturaportal     

                                                                                                                               Direktregistrering av din faktura till kommunen på vår portal. Du kan även skicka en elektronisk faktura till Höganäs kommun via vår fakturaportal. Direktregistrering är gratis men kräver ett id och ett lösen som du får från oss. 

Höganäs kommuns giltiga referenskoder finns här.

Inköp, regler och policy

Höganäs kommun köper entreprenader, varor och tjänster för över 400 mnkr varje år. Du kan bli leverantör till oss huvudsakligen genom att lämna anbud i våra upphandlingar.

Kommunen har dagligen kontakt med många säljande företag. Våra leverantörer är stora såväl som små och säljer allt ifrån skruv och papper till konsulttjänster och äldrevård. Vi uppskattar ditt intresse för oss, och hoppas få se dig som anbudsgivare i våra upphandlingar. Här nedan finns lite fakta och goda råd.

Höganäs kommun har en kombination av centrala och decentrala inköp. Förvaltningarna själva ansvarar för sin anskaffning inom den egna förvaltningen. Den centrala inköpsfunktionen ansvar för den upphandling som kommunstyrelsen har beslutat ska samordnas för samtliga förvaltningar, samt arbetar med utveckling av inköpsverksamheten och rådgivning i inköpsfrågor till förvaltningarna.

Höganäs kommun lyder, som alla andra offentliga verksamheter, under lagen om offentlig upphandling. Vid alla affärer, utom de allra minsta, måste gå ut i någon form av offentlig upphandling och annonsera denna. Det bästa sättet att bli leverantör till oss är att lämna anbud i en sådan upphandling.  Om du har en produkt att sälja, bör du alltid ta kontakt med oss i första hand, för att få reda på om produkten redan finns upphandlad och hur man ska kunna delta i kommande upphandlingar.

Många varor är upphandlade och en stor del av det vi köper finns redan på olika former av gemensamma ramavtal. Om förvaltningsövergripande avtal är tecknade är man bunden att göra sina köp från den som har vunnit upphandlingen. Exempel på sådana varor är kontorsvaror, IT-produkter, livsmedel, men även tjänster, som entreprenadarbeten, företagshälsovård med mera. Om det redan finns ramavtal på den vara du säljer, kan det alltså dröja innan du får sälja till kommunen, men om du bevakar våra upphandlingar, finns det å andra sidan chansen att få en desto större order om du lämnar ett bra anbud nästa gång avtalen tecknas om.

Offentlig upphandling i Sverige och EU

Myndigheten Konkurrensverket informerar om gällande lagar, regler utredningar och rapporter på både konkurrens- och upphandlingsområdena samt även om deras beslut/ingripande mm. Här finns också länkar till  många andra svenska och internationella webbplatser med upphandlingsinformation. Kammarkollegiet har en webbsajt; www.upphandlingsstod.se  som också har lättläst information och steg-för-steg-beskrivningar.

Om du vill veta mer, ta gärna kontakt med oss på inköpsfunktionen. Kommunens inköps- och upphandlingspolicy hittar du här.

Upphandlingsprocessen

En upphandling är en noga reglerad process. En lyckad upphandling kräver noggranna förberedelser och kunskap om lagar och regler både av den upphandlande enheten och av anbudslämnaren.

Du får här hjälp att överblicka de olika stegen i en upphandling både från leverantörsperspektiv och från inköpsperspektiv via Upphandlingsmyndigheten.

Annonsering


När förfrågningsunderlaget med kravspecifikationen är färdigställt och beslutat, offentliggörs upphandlingen. Höganäs kommun annonserar alltid sina upphandlingar på den egna hemsidan och i elektronisk annonseringsplats Tendsign. Undantagsvis även i dagstidningar.  Beroende på vilken typ av upphandling som sker varierar anbudstiden från cirka tre veckor upp till 52 dagar. Med anbudstid avses tiden från annonsering till dess att anbuden senast ska vara inkomna till den upphandlande enheten. Ett för sent inlämnat anbud får inte prövas.

Avtalsskrivande


Avtalstecknandet är i normalfallet tämligen okomplicerat eftersom avtalsutkast i form av kommersiella villkor (alternativt i form av färdigt avtalsutkast) medtagits i förfrågningsunderlaget. Möjligheterna till att i slutfasen av upphandlingen börja förhandla om enskilda avtalsvillkor blir därför mycket små.

Uppföljning – utveckling


Under avtalstiden följer den upphandlande enheten upp att leverantören lever upp till sina åtaganden enligt avtalet. Under denna period samlas också kunskap och statistik inför kommande upphandlingar inom avtalsområdet.

Utmaningsrätt i Höganäs kommun

Med utmaningsrätt menas att vem som helst har rätt att rikta ett önskemål till kommunen om att få driva en del av kommunens verksamhet.

All verksamhet som drivs av kommunen får utmanas, med undantag av myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen med egen personal.

Utmaningsrätten går i stora drag till så att kommunen tar emot en utmaning, utmaningen utreds och om kommunen anser att verksamheten som utmanas är lämplig så tar processen om offentlig upphandling vid. 

Idag är det runt 25 kommuner i Sverige som har infört utmaningsrätt.

Definition av utmaningsrätt

Med utmaningsrätt menas att någon riktar ett önskemål till kommunen om att någon en del av kommunens verksamhet ska upphandlas. Den som vill överta ansvaret för driften av en verksamhet som kommunen driver har enligt detta regelverk rätt att utmana den kommunala verksamheten. 

Syftet med kommunal utmaningsrätt

Syftet med utmaningsrätt är att pröva verksamheter som bedrivs av kommunen, såväl kostnads- som kvalitetsmässigt. Den största vinsten är att anställda och företag kan bidra till att det uppkommer helt nya och bättre sätt att utföra kommunal verksamhet på.

Avgränsning

All verksamhet som drivs av kommunen får utmanas, med undantag av myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen med egen personal eller som inte bedöms vara lämplig att läggas ut i någon typ av entreprenadform.

Utmaningens innehåll


I utmaningen ska det framgå:

 • vilken verksamhet i kommunen som utmanas
 • om hela eller delar av verksamheten utmanas
 • hur utmanaren tänkt driva den utmanade verksamheten
 • en beskrivning av den person eller företag som utmanar.

Bedömning av trovärdighet i utmaningen görs utifrån Lagen om Offentlig Upphandling eftersom denna lagstiftning ändå blir aktuell om det skulle bli fråga om en upphandling.

Utmaningar skickas till
Upphandlingsenheten
Joergen Borgström
263 82 HÖGANÄS alternativt E-post
Märk kuvertet eller e-posten med "Utmaningsrätt"

Sidan uppdaterad 6 juli 2018

Kontakt

 • Höganäs servicecenter
  Telefon 042-33 71 00

  Skicka meddelande till kommunen

  Telefontid
  Måndag-fredag 08.00 - 16.00

  Öppettider
  Måndag-fredag 08.00 - 17.00

  Besöks- och postadress
  Stadshuset, Centralgatan 20 i Höganäs

  Mer information