Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Nyhetsarkiv Delat ansvar när det är snö och halt

Delat ansvar när det är snö och halt

Höganäs kommun sköter snöröjningen på gator och allmänna platser men du som fastighetsägare är ansvarig för att gångbanan utanför ditt hus är fri från snö och is.

Under veckorna 46 - 13 har kommunen vinterberedskap. Varje morgon klockan 03.00 kontrollerar vi väglaget. Om det är halt rycker vi ut och saltar och sandar. Vi röjer bort snö på de större gatorna och på prioriterade gång- och cykelvägar när snödjupet är minst fem centimeter (beroende på snökonsistens och vindstyrka).
Målet är att vi ska ha hunnit göra insatser på de större gatorna samt gång- och cykelvägar före morgonrusningen.

Turordning för plogning och halkbekämpning

Gatorna i kommunen prioriteras på olika sätt. De större trafiklederna samt gång- och cykelvägar halkbekämpas först. Övriga gator halkbekämpas efter klockan 07.00 på vardagar. För att dessa gator ska snöplogas måste snödjupet vara minst 10 cm. Vid halt väglag sandar vi. 

Sandning och saltning

Det högprioriterade gatunätet saltas. Vi strävar efter att använda så lite salt som möjligt. Detta gör att det vid vissa tillfällen kan vara halt även på dessa gator. På övriga vägar samt gång- och cykelvägar använder vi sand, makadam 2-4.

Snölastning

Om det går undviker vi att forsla bort snö, eftersom det kostar mycket pengar som vi kan använda på bättre sätt. Vi forslar enbart bort snö om det blir för stora problem att ta sig fram på vägar och gator. 

Underlätta snöröjningen

Du som invånare kan hjälpa oss i vårt arbete genom att:

  • respektera parkeringsbestämmelser
  • inte skotta ut snö på gång- och körbanor
  • i möjligaste mån lämna företräde för våra snöröjningsfordon

Ditt ansvar som fastighetsägare

  • Om du äger en fastighet är det ditt ansvar att halkbekämpa gångbana eller trottoar längs din tomtgräns vid vinterväglag. Du kan hämta salt och/eller grus i egna spannar vid kommunens förråd (Brännerigatan 20), öppettider 07.00-16.00.
  • Tänk även på att underlätta för vår renhållningspersonal genom att skotta hela vägen fram till ditt sopkärl samt att du sopar av snön från locket på sopkärlet.

Vårsopning

Vecka 13 börjar vi att sopa bort vinterns grus och skräp. Läs mer om det här.

Sidan uppdaterad 8 mars 2018