Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Nyhetsarkiv Det här beslutade kommunstyrelsen i dag

Det här beslutade kommunstyrelsen idag

Mars månad är här och med det ett nytt möte för kommunstyrelsen. På mötet den 14 mars diskuterades bland annat årsredovisningen för 2016, fortsättningen på Green Kidz och Ängelholms önskan om sanduttag i Skälderviken.

Ärende i kommunstyrelsen

Sand i Skälderviken behövs för bygdens kustreservat

Ängelholms kommun har ansökt om tillstånd för uttag av sand enligt kontinentalsockellagen hos Sveriges geologiska undersökning (SGU). Ansökan handlar om uttag av 340 000 m³ sand från allmänt vattenområde under en tioårsperiod. Sanden som i så fall ska tas upp kommer att användas för att motverka den pågående stranderosionen i områdena vid Havsbaden och Vejbystrand.

Redan idag har Höganäs stora erosionsproblem vid Jonstorp, i dynerna vid Farhult och Rönnen, och vi vet inget om vad som har hänt och händer med bottenprofilen under havsytan. Sandtäkten kan komma att påverka Höganäs kommun och kustreservatet Jonstorp-Vegeå negativt genom att uttaget kompenserar sig genom ökad kust- och havsbottenerosion.
Det föreslagna uttagsområdet bedöms därför ligga för nära kusten och Höganäs kommun yrkar på att ansökan avslås. Kommunstyrelsen kommer att meddela SGU att kommunen avstyrker ansökan.

 

Green Kidz-projektet fortsätter

Den ideella föreningen Green Kidz bildades 2013 med målet att stärka det pedagogiska arbetet kring odling och matlagning på förskolorna i Höganäs kommun. Föreningen skapades efter inspiration från Danmark och beviljades stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och blev ett så kallat Leaderprojekt.

Sedan Leaderprojektet startade har Green Kidz skapat en inspirationsanläggning i Sjöcrona park och ett tjugotal förskolor har deltagit i odlingsverksamhet vid inspirationsanläggningen. Efter att Leaderprojektet avslutats har Green Kidz inte beviljats nya pengar.  
Med anledning av det uteblivna anslaget för odlingsverksamheten vill teknik- och fastighetsförvaltningen som sköter kommunens parker undersöka ifall utbildningsnämnden vill fortsätta odlingsverksamheten tillsammans med teknik- och fastighetsförvaltningen.

Planutredning ska besvara frågor om Viken 133:1

Höganäs kommun har under en tid fört förhandlingar om en infartsväg till Vikvalla med fastighetsägaren för Viken 133:1. Fastighetsägaren vill att kommunen finansierar en detaljplan och kommunen vill ha marken för infarten.

För att kunna bedöma om denna överenskommelse kan genomföras behövs det en planutredning genomföras för området som kan bedöma om det är möjligt att planlägga fastigheten och i så fall när. Plan och bygglovsavdelningens ska nu genomföra en planutredning för Viken 133:1 för att besvara dessa frågor.

 

Ärende vidare till kommunfullmäktige

Vi säkrar pensionsfonden

Pensionsskulden för Höganäs kommun har beräknats till 524,6 mnkr. Kommunen har valt att avsätta kapital för att möta de framtida pensionsutbetalningarna. De avsatta medlen uppgår till 218,5 mnkr vilket utgör 40,7 % av pensionsskulden.

Syftet med att avsätta kapital är inte att täcka hela skulden utan att minska de likviditetsmässiga påfrestningarna under de år då pensionsutbetalningarna överstiger 20 mnkr. Fram till nu har vi själva förvaltat dessa medel med hjälp av en penningmarknadsförvaltare men har nu utrett frågan om att lösa in kommunens pensionsfond och låta ett försäkringsbolag överta pensionsförpliktelsen mot kommunens anställda.

En förfrågan har ställts till KPA Pension på vilket sätt de skulle kunna överta delar av de förmånsbestämda pensionsförpliktelserna. Nu är det upp till fullmäktige att kolla vidare på förslaget.

Det gick bra för Höganäs 2016

Även 2016 redovisar Höganäs kommun ett överskott i ekonomin. Resultatet är plus 14,7 miljoner kronor. Det är attraktivt att bosätta sig i Höganäs och vi växer i invånarantalet mer än vad vi hade räknat med. Tillväxten innebär en utbyggnad av bland annat skolor och förskolor.

Under året har utbyggnaden av skolan i Viken kommit igång. Det är den största skolinvestering kommunen hittills har fattat beslut om. I våras invigdes förskolan i Nyhamnsläge och bygget av Sjöcrona förskola har påbörjats. Utvecklingen påbörjades också av Folkparken och av den tidigare idrottsplatsen Julivallen i centrala Höganäs.

Fler ärenden som diskuterades:

  • Fyllnadsval
  • Antagande av tillägg till detaljplan för Folkparken och Julivallen
  • Svar på motion om 6-timmars arbetsdag
  • Finansiering av arvoden och andra kostnader för parlamentariska gruppen
  • Godkännande av uppföljning av intern kontroll 2016
  • Revidering av intern kontrollplan 2017
  • Redovisning av beslut fattade i kommunstyrelsens utskott samt kommunstyrelsens anmälningsärenden

Detta är en sammanfattning av några av de ärenden som diskuterades. Vill du veta mer om något ärende? Då kan du läsa hela kallelsen med all information här.

 

Sidan uppdaterad 15 mars 2017