Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Nyhetsarkiv Det här beslutade kommunstyrelsen på sitt möte den 11 september 2018

Det här beslutade kommunstyrelsen på sitt möte den 11 september 2018

Bostad med särskild service för barn och unga, förbättrad tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning och medborgardialogen om Höganäs hamnområde var tre av de 28 ärendena som diskuterades när kommunstyrelsen hade sitt möte tisdagen den 11 september 2018.

Plan för tillgänglighet och delaktighet
För att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning föreslår kommunstyrelsen att fastställa åtgärdsplanen 2018-2020, som handlar om att nämnder och styrelser i sitt arbete ska ta hänsyn till tillgängligheten i kommunen. Förslaget skickas till kommunfullmäktige att anta.

Kommunfullmäktige har redan tidigare ställt sig positiv till en ny plan för tillgänglighet och delaktighet. Den 31 mars 2018 gav Herman Crespin kommunchef, chefen för kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med koncernledningen att sammanställa förslag till åtgärdsplan för perioden 2018-2020. Arbetet har bedrivits i samverkan med representanter från samtliga förvaltningar, kommunens handikappombud och remitterats till KFR (Kommunala funktionshinderrådet), Höganäsavdelning. Arbetet har nu resulterat i en åtgärdsplan för åren 2018-2020. DHR:s (Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet) Höganäsavdelning har lämnat följande synpunkter:

  • Förbättra konkretionsnivån
  • Behov av offentlig och tillgänglighetsanpassad toalett i anslutning till busstorget
  • Informationsmaterial i pappersform
  • Förbättrad medborgardialog

Samtliga åtgärder har en tidsplan och ska utföras av respektive förvaltning. Årligen ska en sammanställning av åtgärderna redovisas i samband med kommunala funktionshinderrådets årsredovisning samt till kommunfullmäktige. De flesta åtgärder kommer att finansieras inom budgeterade ekonomiska ramar. Vissa åtgärder inom den fysiska miljön, tillexempel tillgänglighetsanpassning av offentliga toaletter och busshållplatser, beaktas i teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till investeringsbudget för 2018-2010.

Bostad med särskild service för barn och unga enligt LSS
Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommunen skyldighet att erbjuda bostad med särskild service för barn och unga som beviljats denna insats. Men just nu har Höganäs kommun inga bostäder för det.

Därför beslutade kommunstyrelsen att ge teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på lokaler som är lämpliga att använda.

Återrapportering av medborgardialogen om Höganäs hamnområde
Den 7 november 2017 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda hur Höganäs hamnområde kan utvecklas med fokus på kommuninvånare, turister och båtliv. Samhällsbyggnadsförvaltningen tog fram ett antal riktlinjer för hamnområdets utveckling för att i grova drag och en medborgardialog tog vid i februari 2018.

En första fas av medborgardialogen pågick mellan den 16 februari och den 18 mars. Projektgruppen som arbetade med medborgardialogens första fas konstaterade att dialogen behövde fördjupas och konkretiseras innan beslut om hamnområdets utveckling fattas. Det togs därför fram en strategi för den fortsatta medborgardialogen. Fokus i den fortsatta medborgardialogen var att nå ut till fler invånare.

Medborgardialogen kretsade kring fyra utvecklingsscenarier:

  • Förslag 1 Låt området vara som det är
  • Förslag 2 Bygg inga byggnader, men utveckla gärna
  • Förslag 3 Utveckla hamnen och bygg småskaligt eller bygg
  • Förslag 4 Bygg

Under den andra fasen arrangerades bland annat två möten på Höganäs hamnkrog och elever på Bruksskolans årskurs 7 fick bygga modeller av hur de tyckte att hamnen ska se ut i framtiden. Dialogen på Bruksskolan var mycket uppskattad av både elever, lärare och tjänstepersoner. Arbetssättet är något som kommunen ser kan användas vid fler tillfällen för att fånga in barn och ungdomars synpunkter, exempelvis vid planläggning av ett nytt bostadsområde eller skola.

Medborgardialogen har också berört de tre hållbarhetsperspektiven, ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet. I återrapporteringen redovisas de fyra förslagen, vilka som har deltagit i dialogen samt vad de tillfrågade tycker om de olika förslagen. I uppdraget har det också ingått att skicka vidare synpunkter och förslag av praktisk karaktär från medborgardialogens första fas till stadsmiljöavdelningen för kommentering och återrapportering.

Planutskottets förslag är att kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapportering av genomförd medborgardialog, att godkänna stadsmiljöavdelningens återkoppling på inkomna förslag från medborgardialogens första fas.

Mer om Höganäs hamnområde kan du läsa på www.hoganas.se/hamnen

Köp av Sibyllan 1, Oskar Anderssons Möbelaffär
I korsningen Bruksgatan/Humlegatan ligger Oskar Anderssons gamla Möbelaffär. Byggnaden har under en längre tid stått oanvänd och fastighetsägaren, Salomonhög Fastighets AB, har inte visat något intresse att utveckla fastigheten. Byggnadens skick är idag mycket dåligt och det kommer att krävas större investeringar för att få den i ett användbart skick. Alternativt så behövs byggnaden rivas. Placeringen är väldigt strategisk då platsen utgör en av våra entréer in i Stadskärnan. Av denna anledning har kommunledningskontoret med stöd av fastighetsavdelningen under en längre tid fört samtal med fastighetsägaren att överlåta fastigheten till kommunen så att Höganäs kommun kan påbörja en upprustning av platsen. Förhandlingarna har resulterat i ett förslag till köpeavtal med en köpesumma på 5 000 000 kronor. Planutskottet vill att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat köpeavtal och exploateringsavtal mellan Salomonhög Fastighets AB och Höganäs kommun.

Beslut om fortsatt arbete för ändring av detaljplan för Skäret
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna byggnadsnämndens beslut att ge plan- och bygglovsavdelningen i uppdrag att genomföra detaljplaneändring med avsikt att möjliggöra större byggrätter och därmed utveckla området i sin helhet. Den första etappen utgörs av området från Plidehallsvägen 51 i öster till Nabbavägen 78 i väster och Norra Kustvägen i söder.  Planändring har även genomförts tidigare. I mitten av 1990-talet genomfördes en större, dels med syftade till att möjliggöra större bostäder och att säkra att bebyggelsen fortsatt underordnas landskapet.

I planuppdraget ingår hela kuststräckan från Skäret i öster till Arild i väster, men på grund av ärendets komplexitet kommer arbetet utföras etappvis med start i Skäret.

Översiktsplan för Höganäs kommun
Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förslag till översiktsplan för Höganäs kommun, upprättat den 16 juli 2018.

Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och vara vägledande för kommunala beslut avseende detaljplanering, planbesked, bygglov och andra tillståndsprövningar. Kommunfullmäktige ska under varje mandatperiod avgöra om översiktsplanen är aktuell eller behöver göras om.

Nu gällande översiktsplan för Höganäs kommun antogs den 7 oktober 2002 och är i vissa delar föråldrad. En ny översiktsplan är därför högst aktuellt för att kunna möta dagens och framtida behov och utmaningar. Det nya förslaget har bearbetats och kompletterats, bland annat har tiden för översiktsplanen ändrats från 2030 till 2035.  Planen ställs nu ut för ny granskning. Under utställningen inhämtas åsikter om förslaget på nytt.

Ta del av KS-rapporten här:

Vill du veta mer? Detta är en sammanfattning av några av de ärenden som diskuterades. Vill du veta mer om något ärende? Då kan du läsa hela kallelsen med all information och se alla ärenden här.

Sidan uppdaterad 12 september 2018