Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Nyhetsarkiv Höganäs kommun bjuder in till granskning och utställning om detaljplan för del av Höganäs 37:39 med flera

Höganäs kommun bjuder in till granskning och utställning om detaljplan för del av Höganäs 37:39 med flera

Höganäs nya stadsdel "Tornlyckan” börjar ta form och områdets första deljplan; Allégatan är redo för granskning. ”Tornlyckan” kommer när den står färdig innehålla drygt 700 nya bostäder i ett unikt attraktivt läge med närhet till både park, skola, sport, service och snabba kommunikationer.


Planområde för deljplan 1; Allégatan markerad i rött. Planområde för hela ”Tornlyckan” det vill säga detaljplan för Höganäs 37:39 med  mera markerad i blått.

Detaljplanens övergripande syfte är att pröva lämpligheten för utbyggnad av staden i sydöstra delen av Höganäs. Delplan 1; Allégatan berör förlängning av Allégatan samt planläggning av tre bostadskvarter öster om gatans förlängning. Delplanen berör  även delar av Lexikonvägen och Litteraturvägen. Delplanen är i enlighet med gällande översiktsplan och stämmer i stora drag överens med underliggande samrådsförslag. Planprocessen genomförs med standard planförfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL).

Detaljplanen har varit ute på samråd under sommaren 2016. Planområdet har sedan dess, som planerat, delats upp i olika delplaner. Delplanerna kommer att genomgå separata granskningsprocesser för att sedan slutligen antas som enskilda detaljplaner.

Handlingarna finns tillgängliga under granskningstiden på samhällsbyggnadsförvaltningen i Stationshuset, Järnvägsgatan 8 och här på hemsidan.

Tisdagen den 5 juni 2018 klockan 17.30–19.00 är du välkommen på utställning av granskningsförslaget i Stationshuset på Järnvägsgatan 8, i Höganäs. Under utställningen kommer representanter från kommunen att berätta om och svara på dina frågor om planerna för området.

Granskningen pågår mellan den 21 maj och den 18 juni 2018 Under granskningstiden är du välkommen att ta del av förslaget och ställa frågor via telefon, e-post eller boka tid för ett möte.

Eventuella synpunkter på förslaget lämnas in enligt PBL 5 kap. § 19, skriftligen under samrådstiden till Höganäs kommun, plan- och bygglovsavdelningen, 263 82 Höganäs eller till This is an email address.
Rätten att överklaga kan annars gå förlorad.

Sidan uppdaterad 14 maj 2018