Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Nyhetsarkiv Kommunstyrelsen har haft möte - är du nyfiken på vad de pratade om?

Kommunstyrelsen 6 mars 2018

Den 6 mars 2018 var vi med på kommunstyrelsens möte för att rapportera till dig vad politikerna pratade om. För det vill du väl veta?

Uppföljning av Höganäs Direkt
Höganäs kommuns synpunktshanteringssystem infördes 2010 i samband med lanseringen av ny hemsida. Kommuninvånare kan hitta det via hemsidan, men synpunkter har även inkommit via de speciellt framtagna vykort som finns placerade ute i kommunens verksamheter. I slutet av 2016 startade e-tjänsten Höganäs Direkt. Höganäs Direkt ersätter det tidigare verktyget Dialogen. För dig som kommuninvånare innebär e-tjänsten ett formulär på hemsidan där du enkelt kan lämna synpunkter, klagomål, beröm, förslag och berätta för oss vad du tycker om kommunen och dess verksamheter. Synpunkter som kommer in via telefon eller besök registreras i samma system. Vi tar också emot synpunkter i andra kanaler som i sociala medier och de finns inte med i denna sammanställning.

Under 2017 har 70 ärenden kommit in via Höganäs Direkt. Du hittar Höganäs Direkt här 

Ny organisatorisk tillhörighet för Eric Ruuth Kulturhus?
Under våren 2017 fick utbildningsförvaltningen i uppdrag av utbildningsnämndens ordförande att utreda vilken del av Höganäs kommuns organisation som Eric Ruuth kulturhus ska tillhöra. Hösten 2017 bestämde utbildningsnämnden att en utredning gällande Eric Ruuth kulturhus skulle göras. Igår den 6 mars 2018 på kommunstyrelsens möte presenterades konsekvenser av en eventuell överföring. Utredningen visar att hela verksamheten vid Eric Ruuth kulturhus bör flyttas från utbildningsnämndens ansvarsområde till kultur- och fritidsutskottet. Båda förvaltningarna är överens om beslutet. Det finns många fördelar för förvaltningarna och samordningsvinster.

Kommunstyrelsen tillsammans med kultur- och fritidsutskottet och utbildningsnämnden föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att Eric Ruuth kulturhus organisatoriskt överförs till kultur- och fritidsutskottet från och med den 1 januari 2019, samt att kultur- och fritidsutskottet inför överföringen i samarbete med Eric Ruuth kulturhus tar fram en tydlig uppdragsbeskrivning med mål och visioner för arbetet vid Eric Ruuth kulturhus. Nu är det upp till kommunfullmäktige att ta ett slutgiltigt beslut kring en eventuell överflyttning till kultur- och fritidsförvaltningen.

Anpassning av verksamhetslokal (före detta daglig verksamhetslokal till skola) i Lerberget
När socialförvaltningens dagliga verksamhet i Lerberget centrum flyttar till nya lokaler på Smältaregatan under april 2018 står deras del av lokalen tom. Teknik- och fastighetsförvaltningen har tillsammans med utbildningsförvaltningen tagit fram ett förslag för hur lokalerna kan användas till skolverksamhet. Detta kommer att ge Lerbergsskolan möjlighet att utöka sin verksamhet för att möta det ökade behovet av lokaler i Lerberget. Kommunstyrelsen beslutade igår att godkänna anpassningen av Lerbergsskolan för att klara utbildningsförvaltningens behov av utökade lokaler i Lerbergsskolan.

Fler ärenden som diskuterades:
• Kommunstyrelsens månadsrapporter 2018
• Årsredovisning 2017 (bokslut 2017) för Höganäs kommun
• Svar angående revisionsrapport ”Långsiktig ekonomisk planering”
• Uppföljning av intern kontroll 2017
• Personalredovisning 2017
• Organisatorisk tillhörighet för Eric Ruuth Kulturhus
• Tilläggsanslag för anpassning av verksamhetslokal (före detta daglig verksamhetslokal till skola) i Lerberget
• Tillgänglighetsanpassning av gångstig mellan Golfbanegränd och Sillörsgränd i Viken
• Svar på motion angående trafiksituationen på väg 111
• Svar på motion angående att Höganäs kommun bör söka förnyat medlemskap i föreningen Spårvagnsstäderna
• Godkännande av tillsynsplan för räddningstjänsten 2018
• Förordnande av tillsynsförrättare enligt Lagen om Skydd mot Olyckor samt Lagen om Explosiva och Brandfarliga varor
• Sparade medel för civilt försvar
• Årsredovisning 2017 för Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32
• Årsredovisning för Hotell Strandbaden Höganäs AB för räkenskapsperioden 2017-10-01 - 2017-12-31
• Uppföljning av Höganäs direkt 2017
• Ändring av kommunstyrelsens behörighetsbeslut samt firmatecknare
• Ställningstagande för tilläggsavtal till konsortialavtal, Sydvatten AB
• Bemyndigande till socialnämnden att besluta om ändringar avseende egenavgiften för färdtjänst
• Instruktion till kommunchefen/kommundirektören enligt kapitel 7 i kommunallagen
• Antagande av detaljplan för Höganäs 34:65 med flera (Länkarnas hus)
• Ansökan om planbesked för Tunneberga 1:28 (Tomtelund)
• Exploateringsavtal för Västkuststugan, Tornlyckanområdet
• Medfinansiering av Energikontoret Skåne – uppdraget regional energiaktör 2018-2020
• Motion om att skapa en plastfri kommun
• Redovisning av beslut fattade i kommunstyrelsens utskott

Detta är en sammanfattning av ett par av de ärenden som diskuterades. Vill du
veta mer om något ärende? Då kan du läsa hela kallelsen med all information här 

Sidan uppdaterad 7 mars 2018