Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Nyhetsarkiv Kommunstyrelsens möte den 6 februari 2018

Kommunstyrelsens möte den 6 februari 2018

Vi var med på kommunstyrelsens möte för att rapportera till dig vad politikerna pratade om. För det vill du väl veta?

Tilläggsanslag för ökat antal elever på Kulla beviljat
Under 2017 har en stor del av de elever som tidigare var asylsökande fått uppehållstillstånd. Det innebär att Kullagymnasiet har en stor grupp elever som går gymnasieskolans introduktionsprogram där kostnaden ska finansieras inom gymnasieskolans budget eftersom den externa finansieringen från Migrationsverket i stor utsträckning upphör efterhand som elever får uppehållstillstånd.

För att finansiera verksamheten inom gymnasieskolans introduktionsprogram beslutade kommunstyrelsen att utbildningsnämnden får ett tilläggsanslag på 2,7 miljoner kronor i driftsbudgeten. Pengarna tas från flykting- och integrationsfonden.

Förfrågningsunderlag för nytt särskilt boende i Nyhamnsläge
Socialnämnden har i flera utredningar konstaterat att det finns ett behov av att påbörja byggnation av ett nytt särskilt boende i Nyhamnsläge. Nyhamnsgårdens särskilda boende föreslås ersättas med ett nytt, mera effektivt boende på en angränsande tomtmark med fler lägenheter och som på ett bättre sätt möter målgruppens behov.

Ett nytt boende med fler lägenheter skulle även möjliggöra en avveckling av mindre enhet med sju platser, ”Vita Villan”, som är svår att bedriva effektivt och som inte är anpassat för personer med funktionsnedsättning. Teknik- och fastighetsförvaltningen fick i uppdrag att tillsammans med socialförvaltningen ta fram ett förfrågningsunderlag för byggnation av nytt särskilt boende i Nyhamnsläge. Samtidigt ska kommunledningskontoret i samråd med teknik- och fastighetsförvaltningen utreda framtiden för nuvarande särskilt boende i Nyhamnsläge.

Ombyggnad av Storgatan
Samhällsbyggnadsförvaltningens stadsmiljöavdelning har slutfört utredningen som föreslår att ombyggnaden av Storgatan görs i tre etapper;

Etapp 1 från Köpmansgatan till Arnbergs plats med start 2019
Etapp 2 Från Triangelplatsen till Arnbergs plats 2020
Etapp 3 från Köpmansgatan till Kvickbadet 2021

Kommunstyrelsen beslutade att samhällsbyggnadsförvaltningens stadsmiljöavdelning får i uppdrag att under 2018 genomföra dialog med allmänheten och detaljprojektering för ombyggnad av Storgatan. Kommunchefen ska tillsätta en grupp med relevanta medarbetare för att samordna projekten om Storgatan, utvecklingen av Höganäs hamn samt utredningen av ett kulturhus. Kommunfullmäktige föreslås besluta att bland annat tidigarelägga 4 miljoner kronor i budget 2018 för detaljprojektering.

Riktlinjer för medborgardialog hamnen
Samhällsbyggnadsförvaltning har fått i uppdrag att, med fokus på kommuninvånare, turister och båtlivet, utreda hur området kan utvecklas.

Kommunstyrelsen godkände det utvecklade förslag på riktlinjer för medborgardialog i hamnen, fyra till antalet.

1. Hamnen som en del av staden och bygden
2. Koppla samman stad och hamn
3. Ge hamnen liv året om
4. Bygg in de gröna värdena

Medborgardialogen kommer att genomföras under våren.

Fler ärenden som diskuterades:

 • Kommunstyrelsens månadsrapport.
 • Årsredovisning 2017 (bokslut 2017) för kommunstyrelsens förvaltningar
 • Återremiss av prognostiserat budgetunderskott
 • Årsredovisning för Hotell Strandbaden Höganäs AB för perioden 1 maj 2016 till och med 30 september 2017
 • Uppföljning av intern kontroll 2017 – kommunstyrelsens förvaltningar
 • Revidering av intern kontrollplan 2018 för kommunledningskontoret
 • Uppdrag att utreda plats för kulturen
 • Godkännande av AB Höganäshems försäljning av Stataren 1
 • Arvoden och politisk organisation för nästa mandatperiod
 • Ansökan om planläggning för Bölsåkra 5:48 med flera
 • Redovisning av beslut fattade i kommunstyrelsens utskott

Detta är en sammanfattning av ett par av de ärenden som diskuterades. Vill du veta mer om något ärende? Då kan du läsa hela kallelsen med all information här. När protokollet är påskrivet kommer det också att finnas tillgängligt via länken.

Sidan uppdaterad 6 februari 2018