Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Nyhetsarkiv Höganäs framtid engagerar kommuninvånare

Synpunkter på kommunens framtid

År 2025 förväntas vi bli ca 27 500 invånare. Det innebär att det kommer att behövas fler bostäder och mer mark för näringslivet, samtidigt som vi vill värna om både natur och kulturmiljöer. Till och med den 30 juni 2017 hade kommuninvånarna möjlighet att tycka till på översiktsplanen och vara delaktiga i diskussionen om hur Höganäs kommun kan utvecklas.

– Alla inkomna svar och medföljande kommentarer kommer att sammanställas i en rapport och denna förväntas bli klar till hösten. Rapporten kommer sedan att läggas upp på kommunens hemsida och information om detta kommer inom kort, säger planarkitekt Natali Klosterling på Höganäs kommun.

På dialogkartan finner du flera flikar som innehåller viktiga samhällsbyggnadsfrågor. Här har kommuninvånarna pekat ut var de anser att nya bostads- och verksamhetsområden skulle kunna utvecklas och vilka grönområden som borde värnas och bevaras för framtiden. Dialogkartan är en viktig del i det fortsatta arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Höganäs kommun. En översiktsplan är ett handlingsprogram som visar kommunens vilja när det gäller användningen av mark och vatten samt bebyggelseutveckling för att nå målet att skapa en attraktiv livsmiljö och hållbar utveckling. På dialogkartan kan du ta del av alla inkomna synpunkter. Du hittar den här! 

Sidan uppdaterad 20 juli 2017