Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Nyhetsarkiv Tack för att du deltog medborgardialogen om Höganäs hamnområde!

Tack för att du deltog medborgardialogen om Höganäs hamnområde!

Det är dags att ta ett helhetsgrepp för hamnområdet i Höganäs och fundera ut hur området kan utvecklas, göras mer attraktivt och välkomnande, för såväl kort- som långväga besökare.

Under 2018 har kommunen genomfört två dialogfaser om hamnen. Efter den första fasen kom det bland annat in synpunkter av mer praktisk karaktär som skickats vidare till stadsmiljöavdelningen. Stadsmiljöavdelningen har kommenterat de inkomna synpunkterna här. Den andra dialogfasen tog avstamp i en del av de kommentarer och idéer som kom in under den första fasen. Utifrån dessa tog kommunen fram fyra olika utvecklingsscenarier och bjöd in till en mer konkretiserad dialog.

De utvecklingsscenarier som dialogen kretsade kring var:

  • Förslag 1: Låt området vara som det är.
  • Förslag 2: Bygg inga byggnader, men utveckla gärna.
  • Förslag 3: Utveckla hamnen och bygg småskaligt.
  • Förslag 4: Bygg.

En tolkning av resultaten är att det finns starka åsikter kring hur hamnområdet inte bör utvecklas. Merparten anser att förslag 4 är det sämsta. Många är oroliga för att området kommer att privatiseras och att hamnen därmed inte kan fungera som en mötesplats för alla. När det gäller vilka alternativ som deltagarna föredrar är bilden inte lika entydig. En betydande del tycker bäst om förslag 1, men som helhet ger resultatet ändå ett visst stöd för en försiktig utveckling av hamnområdet. De allra flesta är positiva till förslag 2 och menar att det behövs fler aktivitetsytor och/eller mindre förändringar såsom utvecklig av grönska. Förslag 3 gillas av många som menar att hamnen inte används fullt ut idag och är positiva till byggande, så länge det inte blir för högt eller stort. Många värnar om att hamnen fortsatt ska kännas pittoresk och charmig. En ingående sammanfattning av medborgardialogen finns att läsa i en rapport på www.hoganas.se/hamnen

Rent praktiskt genomfördes dialogen bland annat genom två öppna möten på Hamnkrogen och besök på Gläntans öppna förskola. Dessutom bjöds Bruksskolans årskurs 7 in att bygga modeller för att illustrera hur de tyckte att hamnen ska se ut i framtiden. Dialogen på Bruksskolan var mycket uppskattad av både elever, lärare och tjänstepersoner. Detta är ett arbetssätt som vi ser kan användas vid fler tillfällen för att fånga in barn och ungdomars synpunkter. Exempelvis vid planläggning av ett nytt bostadsområde eller skola.

Den 11 september 2018 godkände kommunstyrelsen kommunens återrapportering av medborgardialogen. Du kan läsa mer om det här 

Sidan uppdaterad 12 september 2018