Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Nyhetsarkiv Vi berättar för dig vad kommunstyrelsen pratade om

Vi berättar för dig vad kommunstyrelsen pratade om

Har du hört ryktet om att det kanske ska byggas en gång- och cykelväg mellan Nyhamnsläge, Brunnby och Arild eller att det pågår en utredning om återvinningsstationer i Viken? Det stämmer! Det är två av de cirka 40 ärendena som diskuterades när kommunstyrelsen hade sitt första möte för hösten den 12 september.

Kommunen finansierar inte längre Green Kidz i Sjöcrona park

Året var 2013. Inspirationen kom från Danmark. En förenings bildades. Namnet blev Green Kidz. Målet var att stärka det pedagogiska arbetet kring odling och matlagning på förskolorna i kommunen. Föreningen beviljades stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och blev ett så kallat Leaderprojekt som drevs i samarbete med Höganäs kommun. Sedan Leaderprojektet startade har Green Kidz skapat en inspirationsanläggning i Sjöcrona park och ett tjugotal förskolor har deltagit i odlingsverksamhet vid inspirationsanläggningen.

Efter att Leaderprojektet avslutats har Green Kidz inte beviljats nya pengar. Utbildningsnämnden har undersökt intresset bland kommunens förskolor om att delta i verksamheten som Green Kidz har i Sjöcrona park. Resultatet är att ingen förskola i nuläget är intresserad av detta. Utbildningsnämnden har därför beslutat att inte fortsätta finansiera odlingsverksamheten i Sjöcrona park. Är du intresserad av att läsa mer om Green Kidz så kan du spana in www.greenkidz.se.

 

Potatisåkern i Viken är redo för fullmäktige

Arbetet med framtagandet av detaljplan för Viken 26:15 med flera även känd som "Potatisåkern", går in i sitt slutskede. Detaljplanen är klar för antagande från kommunstyrelsens sida och förväntas antas vid kommunfullmäktige sammanträde den 28 september 2017. Området för detaljplanen ligger centralt och innebär ett tillskott på mellan 95-100 bostäder i Viken.

Detaljplanen var ute på granskning under februari månad i år. Intresset från allmänheten var stort och kommunen fick in många synpunkter om detaljplanens innehåll och utformning. Detaljplanen är avstämd med Länsstyrelsen som nu bedömer att de utpekade värdena inom den riksintressanta kulturmiljön blir tillgodosedda.
-  Vi har lyssnat in de synpunkter som kommit in och tagit hänsyn till dem i den mån det är möjligt. Det har inte skett någon större ändring av detaljplanen sedan granskningen men det betyder inte att invånarnas synpunkter inte haft betydelse för processen. Synpunkterna som kommit in har gett oss starkare motiv till att ställa högre krav på anpassning och en omsorgsfull gestaltning av området, säger Per-Erik Linders, planarkitekt på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Hanlingar om Viken 26:15 hittar du på vår hemsida, här.

 

Var finns återvinningstationerna i framtidens Viken?

Kommunens sydligaste by växer som bara den. Nya områden är under byggnation och ännu fler planeras. En fråga som har diskuterats en tid är var och hur många återvinningsstationer som kan behövas i framtidens Viken. Idag finns en återvinningsstation som är placerad på bensinmacken i Viken men teknik- och fastighetsförvaltningen menar att när bensinmacken omvandlas till Entré Viken kommer stationen att flyttas. Var den hamnar är ännu inte bestämt men tiden är knapp så redan nu ska teknik-och fastighetsförvaltningen jobba vidare med frågan. Första kvartalet 2018 ska frågan, var återvinningsstationerna i framtidens Viken ska finnas, vara besvarad. Här kan du läsa mer om Entré Viken och om vad som är på gång.

 

Cykelväg mellan Nyhamnsläge, Brunnby och Arild

Året är 2021. Du ska ta bilen från Nyhamnsläge till Brunnby, men kommer på att, det behövs inte längre. Det finns ju en gång- och cykelväg!

Ja, så kan det komma att se ut. Trafikverket vill nämligen bygga en gång- och cykelvägen utmed Brunnbyvägen, Norra Kustvägen och Stora vägen. Den totala kostnaden beräknas till 16-20 miljoner. Men, de vill ha kommunen med på tåget. Medfinansieringsavtalet innebär att kommunen i så fall svarar för en medfinansiering på 8-10 miljoner. Beräknad byggstart är år 2021. Trafikverket kommer att bygga och äga anläggningen samt ansvara för drift och underhåll.

Under de fyra åren som är kvar till år 2021 kan du passa på att nyttja de andra gång- och cykelvägarna här i bygden. Du hittar dem här.  

DNA-märkning ska minska bostadsinbrott

Statistik visar att bostadsinbrotten i Höganäs har ökat. Därför kommer kommunen under hösten att genomföra ett DNA-märknings projekt tillsammans med Stiftelsen Gripen och Polisen.

Projektet innebär att så många hushåll som möjligt inom kommunen kommer att DNA-märka sina ägodelar, vilket gör det mindre attraktivt att stjäla och lättare att hitta rättmätig ägare vid eventuell stöld.

- Detta projekt är jättebra! Vi vet att vi nu går in i en högsäsong vad gäller bostadsinbrott, detta vill vi minska och samtidigt få våra invånare att känna sig trygga i sitt boende och i sin kommun. Att Stiftelsen Gripen går in och subventionera DNA-kit till hushållen med 50 procent är en fantastisk förmån och jag hoppas att våra invånare tar denna möjlighet. Givetvis kommer kommunen också att använda DNA-märkning för att märka vårt gods, säger Peter Schölander, kommunstyrelsens ordförande.

Skyltar vid kommungränsen kommer att tala om att kommunen är med i DNA-projektet, vilket har avskräckande effekt. Mer information om produkten och försäljning av den kommer att läggas ut på kommunens hemsida under hösten. Har du frågor redan nu är du välkommen att kontakta Kristina Pålsson, säkerhetsansvarig i kommunen. Du når henne på 042- 33 78 57.

 

GW Nymbergs fond får ny förvaltare

Vet du vad en fond är? För att förklara det enkelt så kan du se det som en popcornskål, där själva skålen är fonden och popcornen är svenska eller utländska aktier eller andra värdepapper, som kan ägas av många investerare. Du äger skålen, men kan inte själv bestämma vilka popcorn som ska finnas i – det gör en så kallad fondförvaltare.
GW Nymbergs fond Fondförvaltaren till GW Nymbergs fond är Gottfried Wilhelm Nymberg. Han föddes 1876 och växte upp i Höganäs. Han utbildade sig och gjorde karriär bland kalkbruk. Han stiftade en fond där hans arvingar, anställda i Falköping och Höganäs kommun skulle få en tredjedel var av avkastningen. Stiftelsens ändamål är att pengarna ska användas till något nyttigt för kommunen och till kommunens bästa.

Utsmyckning med giraffen på Sundstorget och mannen som står på Kyrkplatsen är några av de försköningar som GW Nymbergs fond har bidragit med.

Meetoo AB kan förvalta fonden För några år sedan avled de sista av Nymbergs arvingar och då fick kommunen ansvar att själv ta hand om förvaltningen av fonden. Förslaget som diskuterades av kommunstyrelsen är att ge Meetoo AB uppdraget som fondförvaltare. Förvaltaren är också den som ansvarar för fondens årsbokslut.

 

Fler ärenden som diskuterades:

 • Godkännande av kommunstyrelsens förvaltningars delårsrapport för januari-augusti 2017.
 • Kommunstyrelsens månadsrapport.
 • Svar på granskning av kommunstyrelsens förvaltningars interna kontroll 2016.
 • Antagande av delegationsordning för kommunstyrelsen samt anmälan av vidaredelegation.
 • Beviljande av planbesked för Jonstorp 10:8.
 • Beviljande av planbesked i syfte att upphäva detaljplan för Björkeröd 5:22.
 •  Redovisning av Stiftelsen Höganäs Keramiska Centers årsredovisning för 2016.
 • Årsredovisning 2016 för Fastighets AB Kaktusen 32.
 • Remiss avseende ansökan om tidsbegränsat bygglov inom fastigheten Höganäs 36:1 (Småbåtshamnen 2).
 • Begäran av överlåtelse av tillsyn av Kullaplast AB:s verksamhet.
 • Antagande av taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.
 • Antagande av lokala ordningsföreskrifter.
 • Ansökan om medlemskap i Kommunalförbundet Medelpunkten.
 • Godkännande av överenskommelse avseende undantag av samordning mellan förvärvsinkomst och pension.
 • Plan för uppföljning av privata utförare inom socialnämndens verksamhetsområde.
 • Ansvar för bidrag till brottsofferjouren samt beviljande av föreningsbidrag.
 • Godkännande av aktieägaravtal för Nordvästra Skånes Renhållnings AB.
 • Beviljande av tilläggsanslag för löneöversyn 2017.
 • Ramjusteringar med anledning av ny debiteringsmodell för IT-verksamheten.
 • Budgetjustering med anledning av införd komponentavskrivning.
 • Revidering av VA-plan.
 • Godkännande av riktlinjer för ersättning vid fastighetsreglering.
 • Godkännande av exploateringsavtal för Lerberget 62:24.
 • Godkännande av marköverlåtelseavtal avseende Lerberget 62:25, Lerberget 62:71 samt Lerberget 62:102.
 • Antagande av detaljplan för Lerberget 62:102 med flera.
 • Godkännande av köpeavtal för försäljning av Mölle 13:231, Mölle 14:246, Mölle 14:233, Mölle 14:245, Mölle 14:243, Mölle 14:235 och Mölle 14:242.
 • Godkännande av maröverlåtelseavtal för del av fastigheterna Höganäs 32:29, Höganäs 38:35 och Höganäs S:38.
 • Godkännande av markanvisningsavtal för Sydöstra Höganäs.
 • Godkännande av köpekontrakt för försäljning av Lerberget 49:796.
 • Godkännande av köpekontrakt för försäljning av del av Jonstorp 12:23.
 • Godkännande av optionsavtal avseende Flundrarp 8:179–8:183.
 • Antagande av detaljplan för Viken 26:15 med flera.
 • Redovisning av beslut fattade i kommunstyrelsens utskott samt kommunstyrelsens anmälningsärenden.
 • Förvärv av fastigheten Margreteberg 6 i Höganäs.
 • Ändring av kommunstyrelsens behörighetsbeslut samt firmatecknare.

Detta är en sammanfattning av någraav de ärenden som diskuterades. Vill du veta mer om något ärende? Då kan du läsa hela kallelsen med all information här.

Sidan uppdaterad 13 september 2017