Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Utbildning och förskola Grundskola Elevhälsa

Elevhälsa

Höganäs kommuns kommunala skolor har ett omfattande elevhälsoarbete som stöd och trygghet för sina elever. Arbetet med elevhälsa ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande enligt skollagen (2 kap 25 §).

På varje skola finns ett lokalt elevhälsoteam (EHT). Teamet arbetar tillsammans med skolans övriga personal, elever och vårdnadshavare för att främja elevernas lärande och hälsa.

Centrala elevhälsan

Centrala elevhälsan är en stödfunktion för skolornas (och i begränsad omfattning förskolornas) lokala barn- och elevhälsoarbete. Deras uppgift är att stödja förskolechefer, rektorer, pedagoger, arbetslag, barn och ungdomar och deras vårdnadshavare genom att bidra med spetskompetens och insatser för barn och ungdomars hälsa, lärande och utveckling. Stödfunktionerna kan till exempel vara språkstöd och kurator. Läs mer i menyn om hur de arbetar.

Kontaktuppgifter till de olika stödfunktionerna hittar du på de kommunala grundskolornas respektive sida kallad Elevhälsan på skolan.

För att veta vilka stödfunktioner som finns på de fristående skolorna hänvisar vi till respektive skola.

Hitta direkt

Akut hjälp
Befinner du dig i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp ska du ringa SOS alarm.

Ung och mår dåligt
Här finns samlat information om olika anledningar till att man mår dåligt och om vart du kan vända dig för att få hjälp och stöd i situationen.

Förskolans språkteam (FST)

Teamet ger stöd och stimulans i tal -, språk- och kommunikation för förskolebarn med kraftigt försenad tal- och språkutveckling eller dyspraxi. 

I teamet arbetar logoped och specialpedagog.

För att du ska kunna ansöka om teamets hjälp måste det först ha gjorts en språklig bedömning på logopedmottagning. Ansökan gör du via förskolans specialpedagog.

Fältassistent

Elevhälsans fältassistent arbetar uppsökande och förebyggande bland främst ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern.

Information kring fältverksamheten

Information om alkohol och droger

Fältassistenten arbetar även med ungdomsuppföljning som syftar till att ge möjlighet för ungdomar, som av någon anledning valt bort gymnasieskolan och i dagsläget inte är aktiv i någon sysselsättning, att påbörja arbete, skola eller praktik. Ungdomsuppföljningen är ett lagstadgat ansvar som kommunen har. Här kan du läsa mer om ungdomsuppföljning

Logoped

Kommunens logoped är samordnare och diagnosansvarig i dyslexiutredningsteamet, även kallat PLUS-teamet, som riktar sig till elever från årskurs två till gymnasiet.

I PLUS-teamet samarbetar logoped och specialpedagog. Ansökan om utredning gör du via skolans specialpedagog.

Logopeden arbetar även med handledning till pedagoger och föräldrar. Kontakt med pedagog sker genom skolans specialpedagog.

Psykolog

Kommunens psykologer finns tillgängliga för barn och elever, föräldrar, personal och skolledning när det gäller insatser inom det psykologiska kunskapsområdet. Psykologerna arbetar på både individ- och gruppnivå.

Individinriktat arbete innebär att psykologen förtydligar barnets behov i skolan och kan också vara behjälplig vid olika typer av insatser för att stödja barnets utveckling. 
Det gruppinriktade arbetet innebär att psykologen arbetar konsultativt eller handledande till skolans personal och ledning.

Skolans psykologer har en viktig roll när det gäller samverkan med till exempel barn- och ungdomshabilitering, barn- och ungdomspsykiatri och övriga som kan vara involverade kring eleven.

Skolkurator

Skolkuratorn är sakkunnig när det gäller socialt arbete och sociallagstiftning.

Skolkuratorn arbetar i huvudsak med ett förebyggande hälsofrämjande arbete samt med direkta och pågående insatser, utifrån ett psykosocialt helhetsperspektiv.

Målet är trygga elever med ökad självkänsla, studiemotivation och goda kunskaper i en lugn och trivsam skolmiljö.

Skolsköterska

Skolsköterskan arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Även rådgivning och enklare sjukvårdande behandling ingår i arbetet. Elevernas sjukdomar ansvarar annan läkare eller sjuksköterska för.

Elever erbjuds kontinuerliga hälsobesök under sin skoltid. Skolsköterskan fortsätter att vaccinera enligt det nationella vaccinationsprogrammet.

Kontakt med skolsköterskan sker via skolan, se respektive hemsida.

Skolläkare

Skolläkarens uppdrag är i huvudsak att följa upp avvikelser som kommit fram vid elevernas hälsobesök hos skolsköterskan.

Skolläkaren deltar också ibland på föräldrar, elever, pedagoger och rektorer ingår. Andra viktiga uppgifter är att bevaka arbetsmiljön på skolorna samt att delta i arbete med skolfrånvaro.

Skolläkaren skriver vid behov remiss till andra mottagningar inom sjukvården för utförligare utredning och behandling av hälsoproblem hos enskilda elever. Skolläkaren behandlar också olika sjukdomstillstånd.

Du kommer i kontakt med skolläkaren genom skolsköterskan på respektive skola.

Sidan uppdaterad 5 juli 2018

Kontakt

 • Höganäs servicecenter
  Telefon 042-33 71 00

  Skicka meddelande till kommunen

  Telefontid
  Måndag-fredag 08.00 - 16.00

  Öppettider
  Måndag-fredag 08.00 - 17.00

  Besöks- och postadress
  Stadshuset, Centralgatan 20 i Höganäs

  Mer information