Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Utbildning och förskola Grundskola Jonstorpsskolan

Jonstorpsskolan

Jonstorpsskolan är en skola med stora möjligheter. En unik miljö nära hav och natur gör att vi kan skapa en varierad undervisning, för samtliga barn, där studier i moderna lokaler varieras med lektioner och aktiviteter i världens bästa lärosal - naturen.

Adress: Revavägen 3 263 71 Jonstorp 
Rektor med områdesansvar 7-9: Niklas Bergman 
Rektor 4-6:
Martin Ling
Rektor F-3: Åsa Olsson 

Studie- och yrkesvägledare: Annika Carlsson, tel: 042-33 72 96

Om skolan

På Jonstorpsskolan har vi en helhetssyn där varje verksamhet och varje individ utgör en viktig kugge i vårt arbete med hela barnet hela vägen. Vårt syfte är att utveckla vår verksamhet för att förbereda barnen/eleverna på den framtid som kommer och ge dem framtidstro.

Jonstorpsområdet innefattar verksamhetsområdena förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola årskurs 1 till och med 9 samt fritidshemsverksamhet. I Jonstorpsskolans grundskoledel går cirka 600 elever. I skolans fritidshemsverksamhet är cirka 200 elever inskrivna. I förskoleverksamheten går cirka 118 barn och i pedagogisk omsorg cirka 38 barn. För att skapa en tryggare miljö uppmanas föräldrar att antingen parkera eller släppa av barnen på kyrkans eller skolans parkeringsplats.

Förskoleklass

På Jonstorpsskolan finns tre förskoleklasser placerade i olika hus; Ankaret, Masten och Stäven. Från och med det år ett barn fyller sex år ska hon eller han erbjudas plats i förskoleklass. Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår. Förskoleklassverksamhetens syfte är att ge barnen en trygg övergång mellan förskola och grundskola.

Förskoleklassverksamhetens syfte är att ge barnen en trygg övergång mellan förskola och grundskola. Med förskolepedagogisk verksamhet når vi vår målsättning som är att skapa en god grund för all slags vidareinlärning. Här finns en beskrivning av vår verksamhet i förskoleklasserna.

Läs mer om ansökan till förskoleklass här.

Årskurs 1-3

Jonstorpsskolan har tre parallella klasser i årskurs 1-3.Klasserna är placerade i olika hus; Ankaret Masten och Stäven vilka också inrymmer fritidshemsverksamhet.  Fritids för elever i åk 4-6 finns i Gastarna. Läs mer om fritidsverksamheten här.

Årskurs 4-6

Årskurs 4-6 har sin verksamhet i den del av skolan som kallas Bryggan. I Bryggan förvaltar vi de kunskaper eleverna har med sig från årskurs F-3 och bygger vidare på dessa mot kommande utmaningar i årskurs 4-9.

Årskurs 7-9

Jonstorpsskolan är en skola med stora möjligheter. En unik miljö nära hav och natur gör att vi kan skapa en varierad undervisning, för samtliga elever, där studier i moderna lokaler varieras med lektioner och aktiviteter i världens bästa lärosal - naturen.

Bibliotek på skolan

Välkommen till Jonstorps bibliotek - ett integrerat folk- och skolbibliotek som vänder sig både till skolans elever och personal och allmänheten. Biblioteket har servicen meröppet. Det innebär att det går att låna, lämna och läsa böcker/tidningar, eller varför inte dricka en kopp kaffe, även när biblioteket är obemannat.

Som meröppetlåntagare (möjligt för alla över 18 år) är biblioteket tillgängligt alla årets dagar (även sön- och helgdagar) mellan klockan 10-22.

Biblioteket är bemannat: Måndag 10-17 Tisdag 12-19 Torsdag 12-19 Fredag 10-12 Lördag 10-12

Läs mer om Jonstorpsskolans bibliotek här.

Uthyrning

I Jonstorpsskolans idrottshall har skolans elever idrottsundervisning. På kvällar och helger hyrs hallen ut till olika föreningar. Uthyrningen sköts av Höganäs sportcenter. Föreningar som önskar hyra andra lokaler på Jonstorpsskolan kan kontakta skolans administration.

Elevhälsan på skolan

För att nå goda resultat är det en förutsättning att eleverna trivs och känner sig trygga i sin skola. Som en resurs för elever, föräldrar och personal finns elevhälsan, som leds av rektor. Elevhälsan består av rektor, speciallärare, specialpedagog, skolsköterska, psykolog och kurator. Vi arbetar för alla elevers lärande och utveckling!

Marie Johnsson, 042-33 76 07 (skolsköterska)

Frida Holmgren, 042-33 78 05 (kurator)

Elevråd

Elevrådet är till för att barn och elever ska ha möjlighet till inflytande över utbildningen. De ska stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem.

På Jonstorpsskolan träffas elevrådet och rektorn två till tre gånger per termin.Två till tre gånger per termin träffar elevrådet även matrådet, vilket representeras av personal från Jonstorpsskolans kök.

Fritidshem

Våra fyra hus Ankaret, Stäven och Masten för yngre skolbarn och Gastarna för äldre skolbarn leds av pedagoger med behörig högskoleutbildning.

Läs mer om vår fritidsverksamhet i vår folder. Jonstorpsskolans Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du ta del av här.

Forum för samverkan
Vårdnadshavare för barn i förskolan, grundskolan och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen. (Skollagen 2010:800)

På Jonstorpsskolan sker detta bland annat genom samråd. vå gånger per termin bjuds föräldrarepresentanter från båda förskolorna in till samråd på förskolan med förskolechef och ett par förskollärare. I skolan möts föräldrarepresentanter från de olika klasserna  i husråd, också två gånger per termin, tillsammans med lärarrepresentanter.

Samråd för hela skolverksamheten genomförs därefter. Skolledning bjuder in till dessa möten. Förutom samråd bjuds föräldrar och barn/elever in till utvecklingssamtal.

Sidan uppdaterad 14 september 2018

Kontakt

 • Frånvaroanmälan grundskolan
  Grundskola
  0515-777 020
 • Höganäs servicecenter
  Telefon 042-33 71 00

  Skicka meddelande till kommunen

  Telefontid
  Måndag-fredag 08.00 - 16.00

  Öppettider
  Måndag-fredag 08.00 - 17.00

  Besöks- och postadress
  Stadshuset, Centralgatan 20 i Höganäs

  Mer information