Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Utbildning och förskola Grundskola Lerbergsskolan

Lerbergsskolan

Lerbergsskolan har drygt 500 elever från förskoleklass till årskurs nio. I närområdet ligger tre förskolor och de tre fritidshemmen på skolan tar hand om eleverna före och efter skoltid.

Adress: Skördevägen 155, 263 54 Lerberget 
Rektor med områdesansvar: Susann Norman 
Rektor
: Petra Lindström 

Studie- och yrkesvägledare: Annika Carlson, tel: 042-33 72 96

Om skolan

Lerbergsskolan ligger centralt beläget med Höganäs Sportcenter på gångavstånd. Skolan och förskolorna har en fin omgivning och med både skog och hav på nära avstånd. Vi har säkra förbindelser med våra närliggande områden och barn och ungdomar kan ta sig fram på fina cykel- och gångvägar. Vi strävar efter att alla barn och ungdomar ska lära sig må bra genom vår inriktning - hälsa och idrott, som bland annat innebär att våra elever har mer fysisk aktivitet på schemat. All forskning påvisar att fysisk aktivitet bidrar till välmående och inlärningsförmågan. Bättre insikter stärker självkänslan, ger fler kunskaper för livet och den positiva spiralen är igång. Med utgångspunkt från individen vill vi skapa en modern skola där vi anpassar undervisning till livet utanför och efter skolan. Där ingår också teknisk utveckling. Skolan använder sig av Fronter som digital kanal mellan skola,elever och föräldrar. Att välja Lerbergsenheten och Höganäs kommun är ett bra och klokt val.

Skolans personal är uppdelad i olika arbetslag som har hand om olika verksamheter. För varje arbetslag finns en arbetslagsledare som sköter en del av de administrativa uppgifterna för arbetslaget.

Förskoleklass

Från och med det år ett barn fyller sex år ska hon eller han erbjudas plats i förskoleklass. Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår. Förskoleklassverksamhetens syfte är att ge barnen en trygg övergång mellan förskola och grundskola.

Målet är att väcka nyfikenhet och skapa en god grund för inlärning. För att öka läslusten har vi ett gott samarbete med vårt fina skolbibliotek. Vi fångar barnens nyfikenhet genom tematiskt, kreativt och praktiskt arbete och är gärna ute i vårt närområde. Förskoleklasserna hittar du i C-huset där också åk 1-3 och fritidshem ligger.

Läs mer om ansökan till förskoleklass här.

 

Årskurs 1-3

Arbetslag 1-3 har sin hemvist i C-huset tillsammans med förskoleklasserna och fritidshem. Glada barn är nyfikna barn och nyfikna barn utvecklas. I årskurs 1-3 jobbar vi med utveckling på olika sätt, både när det gäller elever och personal.

Under några år har arbetslaget satsat på matematikutveckling. Nu är det svenska som står i fokus. Pedagogerna har deltagit i så väl matematiklyft som läslyft. Skolan har en stor fördel som har ett fint och välutrustat skolbibliotek. Bra samarbete med bibliotekarien bidrar till stor läslust hos eleverna. Den digitala utvecklingen har mer och mer kommit in i verksamheten. Barnen skriver mycket på datorer, vilket är en stor hjälp vid läsinlärningen. Vi arbetar bland annat med ASL (att skriva sig till läsning med dator eller Ipad som hjälpmedel). För att fånga barnens nyfikenhet jobbar vi mycket tematiskt, kreativt och praktiskt.

 

Årskurs 4-6

Arbetslag 4-6 har sin hemvist i C-huset tillsammans med åk f-3 och fritidshem. I vår verksamhet arbetar vi för hög måluppfyllelse där alla elever ska ges möjlighet att nå så långt som möjligt, utifrån sina förutsättningar.

Här finns välutbildad och engagerad personal. Trivsel, trygghet och hälsa är viktiga ledord för verksamheten. Idrott och hälsa ingår i skolans inriktning och eleverna har utökad undervisning i ämnet.

 

Årskurs 7-9

I vår verksamhet arbetar vi för hög måluppfyllelse där alla elever ska ges möjlighet att nå så långt som möjligt, utifrån sina förutsättningar.

Här  finns välutbildad och engagerad personal. Trivsel, trygghet och hälsa är viktiga ledord för verksamheten. Idrott och hälsa ingår i skolans inriktning och eleverna har utökad undervisning i ämnet.

Bibliotek

Lerbergets bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek som vänder sig till både skolans elever och personal och allmänheten.  Skolbiblioteket har öppet: Måndag, tisdag, torsdag, fredag klockan 8.00 - 11.30
Allmänhetens öppettider:

Måndag 12 - 19
Tisdag 12 - 19
Onsdag 12 - 17
Torsdag 12 - 17
Fredag 12 - 17
Lördag 11 - 13

Bibliotekskatalog för Bibliotek Familjen Helsingborg Bibliotekskatalog för Jonstorps Bibliotek och övriga folkbibliotek i nordvästra Skåne, arrangemangskalender, öppettider, adresser och kontaktuppgifter, länkar till e-böcker och databaser. Logga in med personnummer (ååmmddxxxx) eller lånekortsnummer plus pinkod (fyra siffror) för att beställa böcker eller förlänga dina lån.

Elevhälsan på skolan

Hälsofrämjande

Elevhälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Även rådgivning och enklare sjukvårdande behandlingar ingår. Alla elever i förskoleklass, år 2, 4, 7 eller 8 samt åk 1 gymnasiet erbjuds ett hälsobesök som beroende på elevens ålder handlar om kontroll av längd, vikt, rygg, syn och hörsel samt ett individuellt hälsosamtal.
Vi arbetar för att alla elever ska ha ett fullgott vaccinationsskydd och erbjuder en fortsättning på det nationella vaccinationsprogram som påbörjades på barnhälsovården.
Vi har tystnadsplikt enligt hälso och sjukvårdslagen.

Skolsköterska

Lerbergsskolan har en skolsköterska. Skolläkare finns på skolan regelbundet och tid kan bokas genom skolsköterskan.

Josefin Ulinder, 042-33 77 16 (skolsköterska)

Skolkurator

Du som är förälder eller elev är välkommen att vända dig till skolans kurator om du behöver stöd och vägledning. Det kan till exempel gälla studiesvårigheter, konflikter, relationsproblem eller andra bekymmer som oroar er. Kurator kan även samarbeta med annan personal på skolan eller hjälpa dig vidare till andra instanser till exempel fritid, socialtjänst och psykiatri. Skolkurator arbetar i huvudsak både med ett förebyggande hälsofrämjande arbete samt med direkta och pågående insatser, utifrån ett psykosocialt helhetsperspektiv. Kurator ingår i skolans elevhälsoteam och kan handleda och stödja skolpersonal i sociala frågor.

Vivi Harldsson, 042-33 73 19 (kurator)

 

Elevråd

I syfte att stimulera Lerbergsskolan elevers inflytande över sin arbetsmiljö finns klassråd och elevråd som arbetar med att främja likabehandling. Elever och läraren hjälps åt att tillsammans utforma miljö och arbetssätt för att uppnå bästa möjliga förutsättningar. Eleven skall ges möjlighet att kunna tycka till om undervisningen och utbildningen samt den egna arbetsmiljön. Det är viktigt att eleverna är med i och blir medvetna om den demokratiska processen runt olika beslut. Att eleverna ska ha inflytande och påverkansmöjligheter gäller i det dagliga, enskilda arbetet liksom i större, gemensamma frågor, i överensstämmelse med uppdraget i skollagen och läroplanen.

"De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen." Lgr 11

Klassråd

Klassråd är ett forum för klassen att ta upp, informera om eller diskutera aktuella saker som berör dem. De leds av en vald ordförande. Frågor som kan beröra fler kan sedan föras vidare via klassens representanter till andra forum.

Elevrådet

Elevrådet träffas cirka tre gånger per termin och utgörs av representanter som är valda av eleverna. Där behandlas frågor som kommer från klassråden, väckta av elever eller frågor från skolledning och personal. Elevrådet fungerar som länk mellan elever, personal och skolledning.

 

Fritidshem

Lerbergsskolans fritidshem är uppdelat på fyra avdelningarna Gladan, Falken, Höken och Vråken.

 • Fritidshemmet Gladan (årskurs 2)
 • Fritidshemmet Falken (förskoleklass)
 • Fritidshemmet Vråken (årskurs 3-6)
 • Fritidshemmet Höken (åk 1)
Forum för samverkan

Skolan samverkar på olika sätt för att främja förståelse och lärande. Det är viktigt att ha flera olika samarbetsmöjligheter för att utveckla verksamheten.Lerbergsskolan fokuserar mycket på att samverka kring till exempel övergångar mellan förskola och skola men också mellan grundskola och gymnasium.

Samverkan med föräldrar

Ett fungerande samarbete mellan skola och föräldrar är viktigt för att skapa en framgångsrik skola och bra förutsättningar för eleven. För oss är föräldrarna en oerhört viktig resurs i barnens skolgång.

Föräldramöte

Ansvarig pedagog kallar klassens föräldrar till möte minst en gång per läsår. Då får du information om terminens arbete, nyheter kring skolan och får möjlighet att ställa frågor och diskutera med andra föräldrar.

Klassombudsmöte

På föräldramötet utses två föräldrarepresentanter per klass till klassombud. De medverkar sen i ett klassombudsmöte termin. Då får de träffa skolledningen, personal, Lerbergsskolans föräldraförening och klassombud från alla klasser. På mötet tar man upp övergripande frågor upp kring skola och utbildning

Trygghetsgruppen

Trygghetsgruppen består av representanter från alla arbetslag på skolan och fritids, kurator samt rektorer.Gruppens ska samordna, främja och vara ett stöd i det dagliga likabehandlingsarbetet.

I gruppens uppgifter ligger

 • att diskutera och planera övergripande insatser
 • att vara ett stöd till enskilda pedagoger i bland annat kartläggning
 • vara väl insatta i ärendegång och samtliga blanketter
 • ha omvärldsbevakning på forskning och fortbildning
 • ansvara för uppföljning och analys av trivselenkät

Sidan uppdaterad 14 september 2018

Kontakt

 • Frånvaroanmälan grundskolan
  Grundskola
  0515-777 020
 • Höganäs servicecenter
  Telefon 042-33 71 00

  Skicka meddelande till kommunen

  Telefontid
  Måndag-fredag 08.00 - 16.00

  Öppettider
  Måndag-fredag 08.00 - 17.00

  Besöks- och postadress
  Stadshuset, Centralgatan 20 i Höganäs

  Mer information