Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Utbildning och förskola Grundskola Skolskjuts

Skolskjuts

Du som bor i Höganäs kommun och har långt till din anvisade skola kan ha rätt till busskort till linjetrafik eller kommunal skolskjuts.

Ansök här

Vi behöver få in er ansökan senast den 1 augusti. Ansök via vår e-tjänst. Om din ansökan beviljas kan du hämta ut ditt busskort från Höganäs kommuns servicecenter i Stadshuset från och med den 16 juli.

Om ni skulle få avslag på er ansökan så finns möjligheten att som privatperson köpa terminskort hos Skånetrafiken, läs mer om vad som gäller här. Ett alternativ är också att köpa 30-dagarsbiljetter som i vissa lägen kan vara mer prisvänligt. Ni finner 30-dagarsbiljetter i Skånetrafikens app.

Elever i grundskola

Skolskjutsen i Höganäs kommun samordnas med kollektivtrafiken. Det innebär att vissa elever får busskort och åker med Skånetrafikens linjetrafik. De elever som inte kan åka med den kollektiva linjetrafiken åker med upphandlad skolskjuts. Det kan vara buss eller taxi beroende på var eleven bor och ifall det finns särskilda omständigheter.

Avståndsregler

Du har rätt till skolskjuts om avståndet mellan hemmet och skolan i ditt upptagningsområde, räknat i faktisk väg, överstiger:

Förskoleklass Årskurs 0 2,0 km
Grundskola, grundsärskola Årskurs 1-3 2,0 km
Grundskola, grundsärskola Årskurs 4-6 4,0 km
Grundskola, grundsärskola Årskurs 7-9 (10 på grundsärskola) 5,0 km

Vill du läsa hela reglementet så kan du göra det här.

Annan särskild omständighet

Särskild omständighet knuten till eleven kan ge rätt till skolskjuts även om hemmet ligger inom avståndsgränsen från skolan. Ansökan lämnas till utbildningsförvaltningen av elevens vårdnadshavare. Vid sjukdom eller tillfällig funktionsnedsättning som inte täcks av vår försäkring ska läkarintyg bifogas.

Busslinjer kollektivtrafik

Här finner du de linjer som är aktuella för läsåret 2018/2019. Besök Skånetrafikens hemsida, här, och sök på linjenumret för att få upp tidtabellen.

 • Linje 220 - Höganäs - Helsingborg
 • Linje 222 - Mölle - Höganäs - Helsingborg
 • Linje 223 - Arild - Höganäs
 • Linje 224 - Arild - Jonstorp - Ingelsträde - Mjöhult -Hjälmshult
 • Linje 225 - Ängelholm - Jonstorp - Höganäs
 • Linje 227 - Höganäs - Ingelsträde - Mjöhult

 

Bussturer upphandlad skolskjuts

Den upphandlade skolskjutsen har fasta turer och fasta tider. Det finns fyra linjer och bussar. Se nedan för tidtabell och hållplatser för respektive linje.

Bruksskolan - "Bruksbussen"

Jonstorpsskolan - "Jonstorp NV-bussen"

Jonstorpsskolan - "Jonstorp SO-bussen"

Vikenskolan - "Vikenbussen"

Hjälp med transport efter olycksfall

Särskilt anpassad transport för elev som har tillfällig funktionsnedsättning efter en olycksfallsskada, hanteras i dagsläget av Höganäs kommuns olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller oavsett om olyckan skett under skoltid eller på fritiden. Anordnandet av särskild transport hanteras i dialog mellan vårdnadshavare och försäkringsbolaget.

Elev som bor växelvis hos föräldrar

När barn till separerade föräldrar med gemensam vårdnad bor lika mycket hos båda föräldrarna talar man om växelvis boende. Rätten till busskort prövas då från båda föräldrarnas folkbokföringsadresser. Villkoret är att en av föräldrarna bor kvar i skolans upptagningsområde. Busskort beviljas inte till förälder utanför kommunen.

Flytt under pågående läsår eller val av annan kommunal eller fristående skola

Om eleven flyttar till en annan adress i kommunen och väljer att gå kvar i sin gamla skola, bedöms villkoren för skolresa från den nya adressen till den skola du tillhör utifrån den nya adressen. Elev som väljer en friskola har inte rätt till skolskjuts. 

Tillstånd till särskild skolskjuts

Kommunen beslutar om särskild skolskjuts med stöd av skollagen 11 kap 31 §. Behov av särskild service för elev med funktionsnedsättning bedöms för varje elev i samråd mellan vårdnadshavare och kommunen.

Ansvarsfördelning

Vårdnadshavaren har huvudansvaret för elevens förflyttning mellan hemmet och hållplatsen samt för elevens vistelse på hållplatsen vid hemmet. Elev och vårdnadshavare ansvarar för att eleven infinner sig i tid till på- och avstigningsplatsen. Missar eleven transporten eller ifall eleven måste hämtas hem vid sjukdom, ansvarar vårdnadshavarna för att eleven kommer till/från skolan. Kommunen ersätter inte extra utgifter.

Vårdnadshavare vars barn har skoltaxi ansvarar för att avbeställa taxi vid tillfällen då denna inte behöver nyttjas. Vid ej avbeställd taxi kan Höganäs kommun komma att kräva vårdnadshavarna för eventuella kostnader i samband med detta.

Tappat, stulet eller skadat kort

Om du blir av med kortet eller om det går sönder får du köpa ett nytt från Höganäs kommuns servicecenter. 50 kr första ersättningskortet, 100 kr för det andra. Ytterligare ersättningskort kostar 300 kr per kort. Max fem busskort per läsår.

Om busskortet är borta så måste du meddela servicecenter som i sin tur spärrar det hos Skånetrafiken så att ingen annan kan åka på det. Om någonting förändras, till exempel avbrutna studier eller ny adress, så är du skyldig att anmäla det till servicecenter.

Vad som gäller

För att få åka med bussarna behöver busskortet Jojo Skola medtas samt terminsbevis för grundskola som utfärdas av Skånetrafiken. Terminsbevisen ska uppvisas för föraren och/eller kontrollant på buss respektive tåg.

Busskorten är giltiga i ett helt läsår, det vill säga, både höst- och vårterminen. Jojo Skola gäller helgfri vardag mellan kl. 03:00-20:00. Resan måste påbörjas senast kl. 20:00 och kortet gäller även på lov under terminstid.

Busskortet är personligt och består av ett skolkort och ett terminsbevis. Terminsbeviset ska förses med ett foto 3x4 cm, till exempel ett passfoto, skolkortsnummer, namn, personnummer, telefonnummer samt elevens skola.

Om terminsbeviset inte är korrekt ifyllt gäller inte skolkortet och eleven får betala vanlig avgift.

Sidan uppdaterad 5 juli 2018

Kontakt

 • Höganäs servicecenter
  Telefon 042-33 71 00

  Skicka meddelande till kommunen

  Telefontid
  Måndag-fredag 08.00 - 16.00

  Öppettider
  Måndag-fredag 08.00 - 17.00

  Besöks- och postadress
  Stadshuset, Centralgatan 20 i Höganäs

  Mer information