Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Utbildning och förskola Grundskola Vikenskolan

Vikenskolan

Vikenskolan ligger i Viken mellan Helsingborg och Höganäs. Vikenskolan består av en f-9 skola med fritidshem.

Adress: Bokvägen 18, 263 63, Viken 
Rektor F-3 och fritidshem: Sofia Walka
Rektor 4-6: Camilla Jamakosmanovic
Rektor 7-9:
Charlotta Malmberg

Studie- och yrkesvägledare: Jenny Björklund Hansson, tel: 042-33 72 95

Om skolan

På Vikenskolan arbetar vi för att all personal ska ha ett gemensamt förhållningssätt i att möta barn, elever och föräldrar med respekt för allas lika värde. Arbetet för både barn och vuxna ska kännas meningsfullt, vara begripligt och den enskilde ska kunna påverka sin arbetssituation. Pedagogerna arbetar i arbetslag kring eleverna och varje elev har en mentor. Pedagoger och ledning följer upp resultat i verksamheten, analyserar och vidtar åtgärder för utveckling. Ett kvalitetsarbete som hela tiden är en pågående process.

Eleverna och barnen möts av en positiv syn på framtiden där vuxna är goda förebilder som visar på samhällets mångfald och möjligheter. Alla har en medvetenhet kring vikten av en sund livsstil, en fysisk och psykisk hälsa samt vad som stöder en hållbar utveckling. Vi arbetar för att eleverna har inflytande över och kan ta ansvar för sitt lärande.

Vad gör Vikenskolan bra?

 • Elever och personal trivs och är stolta över sin arbetsplats och är goda ambassadörer för enheten tillsammans med nöjda föräldrar.
 • Ett salutogent synsätt präglar verksamheten.
 • Goda betyg med höga meritpoäng efter 9-årig grundskola.
 • Förskolorna har egna inriktningar där de arbetar utifrån de mål som gäller för förskolorna.
Förskoleklass

I dagsläget finns det tre förskoleklasser på Vikenskolan. Vår verksamhet anpassas efter eleverna och ingen grupp är den andra lik. Förskoleklasserna har sin hemvist på Bryggan.

 

Från och med det år ett barn fyller sex år ska hon eller han erbjudas plats i förskoleklass. Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår. Förskoleklassverksamhetens syfte är att ge barnen en trygg övergång mellan förskola och grundskola.Läs mer om ansökan till förskoleklass här.

 

I förskoleklass kombinerar vi förskolans och skolans arbetssätt och metodik. Det är ett av syftena med förskoleklassen och det ger förskoleklassen en egen identitet. Här ska två verksamheter, med både likheter och skillnader, mötas och bli en tredje - en verksamhet som ur barnets perspektiv, har det bästa ur två världar. Förskoleklassen är en bro mellan förskolan och skolan.

Varje förskoleklass ska stimulera alla elevers utveckling och lärande samt förbereda dem för fortsatt utbildning. Lek, skapande och utforskande är viktiga delar hos oss och elevernas lust och nyfikenhet tas tillvara.

Årskurs 1-3

”Det har jag aldrig provat tidigare, så det klarar jag helt säkert” - Pippi Långstrump

Nyfikenhet och lust att lära kännetecknar vår verksamhet. Barnens tankar tas tillvara vid planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Undervisningen sker i olika lärmiljöer då vi har förmånen att ha nära till strand, skog och närsamhället i Viken.

Ett levande värdegrundsarbete genomsyrar hela verksamheten. Vår vision är att alla barn känner sig trygga och blir sedda varje dag. Tillsammans har vi etiska samtal, kompissamtal, massage, samarbetsövningar med mera.

På Decimalen går cirka 200 nyfikna barn från förskoleklass till klass 3. Decimalen består av fyra avdelningar, förskoleklass, klass 1, klass 2 och klass 3, med tre klasser i varje årskurs. Till varje årskurs finns ett fritidshem. Barnen möter därmed samma personal under hela sin skoldag, ”hela barnet hela vägen”.

Årskurs 4-6

På Midimalen går cirka 150 elever från årskurs 4 till 6. Eleverna har sina klassrum i paviljonger. Personalen består av ett team med lärare, elevassistenter och specialpedagog.

Vi har ett varierat arbetssätt och arbetar bland annat för att utveckla vårt formativa och laborativa arbetssätt. Vi har tillgång till smartboard, datorer och Ipads i vår undervisning. På Midimalen möter du pedagoger som arbetar för att varje elev ska utmanas för att nå sin högsta kunskapsnivå.

På Midimalen ska alla elever känna trygghet och trivsel. Därför tar vi direkt tag i eventuella konflikter och har rastvakter ute varje rast.

Vi arbetar aktivt med att alla elever ska bli sedda. För att öka samhörigheten ordnar vi gemensamma aktiviteter; temadagar, friluftsdagar och utflykter.

Vi har fungerande elevråd som består av två representanter från varje klass. De har möte varje månad tillsammans med en lärare och de anordnar olika aktiviteter för sina kamrater.

På Midimalen finns också ett kamratråd. Där ingår två andra representanter från varje klass. De träffas också tillsammans med lärare en gång i månaden. På mötena tar man upp trivselfrågor och värdegrundsfrågor, som man sedan kan arbeta med ute i klasserna.

Årskurs 7-9

På Maximalen blir eleverna sedda som individer och får hjälp och utmaningar efter sina behov. Maximalen har engagerade, kunniga och professionella lärare som arbetar för att skapa ett bra och tillåtande arbetsklimat.

Eleverna är ambitiösa, målinriktade, nyfikna och bidrar till en positiv och trygg skolmiljö. De får utveckla och visa sina kunskaper genom att använda många olika metoder och hjälpmedel. Eleverna får regelbundet ta del av kommunens kulturutbud genom samarbete med bland annat Eric Ruuths kulturhus. Maximalen har ett aktivt elevråd och matråd.

Biblioteket på skolan

Alla elever är välkomna in i biblioteket under sin fria tid för att låna media eller få tips och råd om böcker och läsning.

 • att alla barn på skolan ska besöka biblioteket regelbundet
 • att biblioteket ska stimulera till goda läsvanor, bland annat genom att ha regelbundna boksamtal
 • att barn ska känna sig hemma i biblioteksmiljö och kunna orientera sig ändamålsenligt
 • att barnen ska känna att biblioteket är en lugn och trygg plats, där de alltid är välkomna

Bibliotekskatalog för Bibliotek Familjen Helsingborg Bibliotekskatalog för Jonstorps Bibliotek och övriga folkbibliotek i nordvästra Skåne, arrangemangskalender, öppettider, adresser och kontaktuppgifter, länkar till e-böcker och databaser. Logga in med personnummer (ååmmddxxxx) eller lånekortsnummer plus pinkod (fyra siffror) för att beställa böcker eller förlänga dina lån.

Bibliotekskatalog för Höganäs Skolbibliotek Bibliotekskatalog för Bruksskolan, Jonstorpsskolan, Kullagymnasiet, Lerbergsskolan, Nyhamnsskolan och Vikenskolan. Logga in med personnummer (ååmmddxxxx) eller lånekortsnummer plus pinkod (fyra siffror) för att beställa böcker eller förlänga dina lån.

Öppettider

Måndag: 9.00-13.20, 14.30-15.00
Tisdag: 8.20-15.00
Onsdag: 8.20-10.40, 14.30-15.00
Torsdag: 8.20-14.30
Fredag: 8.20-12.00, 13.30-15.00
Elevhälsan på skolan

Till oss kan eleverna komma med alla sorters problem, stora som små. Vi vill se till hela barnet - både kropp och själ. Vi samarbetar med föräldrar och personal på skolan samt med sjukvårdens olika verksamheter för att alla elever ska få en så positiv skolsituation som möjligt. Om ni inte vill att något ska föras vidare respekterar vi det. Vi har tystnadsplikt.

Vi erbjuder alla elever i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 8 ett hälsobesök. Hälsobesöket kan innebära kontroll av längd, vikt, rygg, syn och hörsel samt ett individuellt hälsosamtal. Vi arbetar för att alla elever ska ha ett fullgott vaccinationsskydd. Vi erbjuder en fortsättning på det vaccinationsprogram som påbörjades på barnhälsovården. Alla vaccinationer är frivilliga men vi menar att det är viktigt att eleven har ett fullständigt skydd. Besök hos skolläkaren bokas genom skolsköterskan.

Margareta Edvardsson, 042-33 76 77 (skolsköterska)

Linda Tofftin, 042-33 73 48 (kurator)

 

Elevråd
Elevrådet är ett forum där Vikenskolans elever diskuterar och beslutar i frågor kring elevernas sociala, fysiska och psykiska miljö. Vikenskolan har ett elevråd i Midimalen med elevrepresentanter från år 4 och 6. Varje mentorsgrupp i Maximalen har representanter som ska föra elevgruppens talan i elevrådet.

Mål med elevrådet

Skolan strävar efter att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning, det inre arbetet i skolan och har kunskap om demokratins principer samt utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

Målet med elevrådet är också att eleverna ska känna till de demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga i det som rör deras skolgång.

Fritidshem

På Vikenskolans fritids vill vi

 • erbjuda barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritidsvistelse.
 • förena omsorg och pedagogik som stödjer barnens fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling.
 • låta barnen ta ansvar och ge dem inflytande och delaktighet i fritidsverksamheten.
 • tillsammans med andra låta barnen lära sig hantera konflikter och att lösa dem på ett positivt sätt.
 • arbeta aktivt för att främja jämställdhet mellan flickor och pojkar.

När vi utformar verksamheten utgår personalen från att alla barn är olika och har olika erfarenheter, behov, intressen och ålder.

Forum för föräldrasamverkan

Vikenskolan har forum för information, inflytande och samråd med föräldrar på tre nivåer.

Individnivå
Genom kontakt med mentor och/eller undervisande lärare. Utvecklingssamtal erbjuds två gånger/läsår. Vid samtalet på hösten upprättas IUP och på våren upprättas ett skriftligt omdöme som kommuniceras muntligt vid utvecklingssamtalet, IUP följs upp och revideras. Skolverkets blanketter används.

Gruppnivå
Vi har föräldramöten i varje årskurs och klass en gång per termin.

Skolnivå
Varje årskurs utser 3 klassombud inklusive reserv. 1-2 gånger per termin träffas klassombud med föräldraförening, personalrepresentanter och skolledning och lyfter då frågor som är aktuella i ett F-9 perspektiv. Skolans ledning samverkar med föräldraföreningens styrelse kontinuerligt under läsåret.

Klassombudets roll
Som klassombud är du länken mellan klassen och skolan i övergripande frågor såsom skolmiljön ute och inne, pedagogiken, lärarsituationen, skolans övergripande resultat, psykosociala miljön på skolan etc. Du förväntas samordna kommunikationen mellan föräldrar och skola. Du representerar din klass vid de klassombudsmöten som hålls 1-2 ggr per termin. Kallelse kommer per e-post. Varje klassombudsmöte har utöver frågor av allmän karaktär specifika teman som meddelas i kallelsen. Inför varje klassombudsmöte ska du e-posta kallelsen vidare till föräldrar i klassen och begära in eventuella frågor. Frågorna ska sedan skickas till respektive rektor senast 1 vecka före mötet. Mötena hålls på kvällstid i skolmatsalen. Efter klassombudsmötena läggs minnesanteckningar från mötet i Fronter under Viken vårdnadshavare – Info och dokument – Klassombudsmöten.

Sidan uppdaterad 14 september 2018

Kontakt

 • Höganäs servicecenter
  Telefon 042-33 71 00

  Skicka meddelande till kommunen

  Telefontid
  Måndag-fredag 08.00 - 16.00

  Öppettider
  Måndag-fredag 08.00 - 17.00

  Besöks- och postadress
  Stadshuset, Centralgatan 20 i Höganäs

  Mer information