Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Utbildning och förskola Grundskola Skolskjuts

Skolskjuts

Du som bor i Höganäs kommun och har långt till din anvisade skola kan ha rätt till busskort till linjetrafik eller kommunal skolskjuts.

Ansök här

Vi behöver få in er ansökan senast den 15 juni. Ansök via vår e-tjänst. Om din ansökan beviljas kan du hämta ut ditt busskort från Höganäs kommuns servicecenter i Stadshuset från och med den 23 juli.

Elever i grundskola

Skolskjutsen i Höganäs kommun samordnas med kollektivtrafiken.

Avståndsregler

Du har rätt till skolskjuts om avståndet mellan hemmet och skolan i ditt upptagningsområde, räknat i faktisk väg, överstiger

Förskoleklass Årskurs 0 2,0 km
Grundskola, grundsärskola Årskurs 1-3 2,0 km
Grundskola, grundsärskola Årskurs 4-6 4,0 km
Grundskola, grundsärskola Årskurs 7-9 (10 på grundsärskola) 5,0 km
Annan särskild omständighet

Särskild omständighet knuten till eleven kan ge rätt till skolskjuts även om hemmet ligger inom avståndsgränsen från skolan. Ansökan lämnas till utbildningsförvaltningen av elevens vårdnadshavare. Vid sjukdom eller tillfällig funktionsnedsättning som inte täcks av vår försäkring ska läkarintyg bifogas.

Busstidtabeller

Här finner du de linjer som är aktuella för läsåret 2018/2019. Besök Skånetrafikens hemsida, här, och sök på linjenumret för att få upp tidtabellen.

  • Linje 220 - Höganäs - Helsingborg
  • Linje 222 - Mölle - Höganäs - Helsingborg
  • Linje 223 - Arild - Höganäs
  • Linje 224 - Arild - Jonstorp - Ingelsträde - Mjöhult -Hjälmshult
  • Linje 225 - Ängelholm - Jonstorp - Höganäs
  • Linje 227 - Höganäs - Ingelsträde - Mjöhult

 

Hjälp med transport efter olycksfall

Särskilt anpassad transport för elev som har tillfällig funktionsnedsättning efter en olycksfallsskada, hanteras i dagsläget av Höganäs kommuns olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller oavsett om olyckan skett under skoltid eller på fritiden. Anordnandet av särskild transport hanteras i dialog mellan vårdnadshavare och försäkringsbolaget.

Elev som bor växelvis hos föräldrar

När barn till separerade föräldrar med gemensam vårdnad bor lika mycket hos båda föräldrarna talar man om växelvis boende. Rätten till busskort prövas då från båda föräldrarnas folkbokföringsadresser. Villkoret är att en av föräldrarna bor kvar i skolans upptagningsområde. Busskort beviljas inte till förälder utanför kommunen.

Flytt under pågående läsår eller val av annan kommunal eller fristående skola

Om eleven flyttar till en annan adress i kommunen och väljer att gå kvar i sin gamla skola, bedöms villkoren för skolresa från den nya adressen till den skola du tillhör utifrån den nya adressen. Elev som väljer en friskola har inte rätt till skolskjuts. 

Tillstånd till särskild skolskjuts

Kommunen beslutar om särskild skolskjuts med stöd av skollagen 11 kap 31 §. Behov av särskild service för elev med funktionsnedsättning bedöms för varje elev i samråd mellan vårdnadshavare och kommunen.

Ansvarsfördelning

Kommunen ansvarar tillsammans med elev och vårdnadshavare för elevens förflyttningar mellan hem och skola då dessa sker i direkt anslutning till skolans start och slut, utan omväg och på det sätt kommunen anvisat.

Vårdnadshavaren ansvarar för elevens förflyttning mellan hemmet och hållplatsen samt elevens vistelse på hållplatsen vid hemmet. För skolskjutselever börjar skolans ansvar när elevens skolskjuts kommer till skolan och slutar då elevens skolskjuts avgår från skolan.

Sidan uppdaterad 17 maj 2018

Kontakt