Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Utbildning och förskola Förskoleverksamhet

Förskoleverksamhet

Barn i åldern ett till fem år erbjuds förskoleplats. Våra kommunala förskoleverksamheter är geografiskt uppdelade i sex områden, motsvarande skolområdena. Under denna flik kan du läsa mer om kommunens alla förskolor och få information om regler och avgifter.

 

Vem erbjuds förskoleplats och i vilka former?

Kommunen erbjuder förskoleplats till barn som har föräldrar som arbetar eller studerar eller om barnet har ett eget behov av en förskoleplats. Vi erbjuder också 15 timmars förskoleplats per vecka (under hela året) till de barn som har föräldrar som är föräldralediga. Även aktivt arbetssökande föräldrar erbjuds (vid behov) en förskoleplats på 15 timmar per vecka för sitt barn.
 

Allmän förskola

Alla barn som är folkbokförda i kommunen erbjuds från och med höstterminen det år de fyller tre år allmän förskola (525 timmar per år). Tiden förläggs i förskolor eller familjedaghem mellan klockan 08.00−11.00.

Vad innebär allmän förskola?

Den allmänna förskolan är inte någon särskild form av förskola utan bedrivs inom den vanliga organisationen. Allmän förskola är avgiftsfri och följer skolans läsårstider och lovdagar/studiedagar. För barn som har barnomsorg utöver allmän förskola reduceras avgiften med 30 procent eftersom platsen i allmän förskola är avgiftsfri. Vill du att ditt barn ska gå i allmän förskola måste du ansöka om detta via vår e-tjänst.

Pedagogisk omsorg och familjedaghem

Förskola kallades tidigare för ”dagis”, men ändrade namn då det blev en egen skolform med läroplan. Pedagogisk omsorg är detsamma som familjedaghem. Läs mer om vad kommunen erbjuder för pedagogisk omsorg här. Kommunens familjedaghem finns inom Jonstorpsskolan. Läs mer om vårt familjedaghem här.

Hur många timmar får jag ha mitt barn på förskola?

Det är din arbetstid eller studietid som bestämmer barnets schema på förskolan. För att skapa förutsättningar för en bra verksamhet måste personalen ha ett korrekt och aktuellt schema, som följs. Vid förändringar ska nytt schema lämnas in, det gör du enklast via vår e-tjänst här. Schemaförändringar måste meddelas minst 7 dagar i förväg. För barn i behov av särskilt stöd enligt skollagen 2 kap 9 § styrs vistelsetiden efter beslut för varje enskilt barn.

Hur ansöker jag om förskoleplats?

Vi vår e-tjänst ansökan om förskoleplats lämnar du din ansökan om förskoleplats. I e-tjänsten kan du registrera en ny ansökan, ändra en tidigare ansökan eller begära en omplacering. Här finns en lathund för hur registrerar ändringar i e-tjänsten.

Du kan söka plats inom ett skolområde men inte till en specifik förskola. Om du önskar att få ditt barn placerat vid en specifik förskola eller avdelning kan du ange det under rubriken "extra information" i ansökan. Vi tar hänsyn till önskemål men kan inte garantera att de går att uppfylla. Ansökan till fristående verksamheter gör du till den förskola där du önskar få ditt barn placerat.

Du har rätt att ansöka om en plats för ditt barn till förskola. Oavsett när du gör din ansökan får du ett ködatum tidigast fyra månader innan barnets startdatum på förskolan. Kommunen är skyldig att erbjuda förskoleplats inom fyra månader, under förutsättning att ditt barn fyllt ett år när det är dags att börja.

Du måste svara på skriftligt på erbjudandet om plats, oavsett om du tackar ja eller nej till platsen. Om du tackar nej till platsen som du blir erbjuden kan du få vänta ytterligare fyra månader innan du får ett nytt erbjudande om plats. Om du inte svarar alls erbjuds din plats till en annan sökande. Då får du lämna in en ny ansökan om du fortfarande har behov av barnomsorg.

Hur ser öppettiderna ut på förskolorna?

Öppettiderna i kommunens förskoleverksamheter är måndag - fredag klockan 06.30 - klockan 18.30. På morgnar, kvällar och lov, när barnantalet är lägre kan avdelningar slås ihop. Fyra gånger per termin håller förskolan, pedagogisk omsorg/familjedaghem och fritidshemmen stängt för utbildning, utvärdering och planering. Barnomsorgsavgiften är beräknad efter detta och någon reducering görs inte för dessa dagar. Föräldrar meddelas minst en månad i förväg.

Hur ändrar jag eller säger jag upp min plats?

Vill du säga upp ditt barns barnomsorgsplats, registrera inkomstuppgifter eller kontaktuppgifter så behöver du logga in på e-tjänsten för detta. Har du inte möjlighet att logga in med e-legitimation, ta kontakt med kommunens servicecenter. Uppsägningstiden är 30 dagar och du betalar avgift under denna tid.

Har du inte möjlighet att logga in med e-legitimation, ta kontakt med servicecenter så hjälper de dig.

Hur ser kvalitén ut i förskolorna?

Vår barnomsorg erbjuder hög kvalité i en fantastisk natur med närhet till hav och berg. Det finns många verksamheter som organiserar sin verksamhet i utegrupper. Personalen har utbildning eller erfarenhet att på bästa sätt tillgodose barnens behov av omsorg och en god pedagogisk utveckling. Kommunen strävar efter att verksamheterna ska ha barngrupper med lämplig sammansättning och storlek samt anpassade lokaler.

Vill du läsa mer om hur Höganäs förskolor arbetar med kvalitetshöjning i förskolorna kan du läsa vår egenskapade bok Förskolorna som lyfter. Boken har varit en del av förskolelyftet som sedan hösten 2015 har varit en utlokaliserad högskoleutbildning som bidragit till en kvalitetshöjning och förstärkt pedagogernas insikt i läroplanens intentioner. Malmö högskola har varit utbildningsansvarig för ett trettiotal förskollärare och tre förskolechefer där inriktningen har varit att dokumentera, följa upp och utveckla förskolans kvalitet.

Sidan uppdaterad 5 juli 2018

Kontakt

 • Höganäs servicecenter
  Telefon 042-33 71 00

  Skicka meddelande till kommunen

  Telefontid
  Måndag-fredag 08.00 - 16.00

  Öppettider
  Måndag-fredag 08.00 - 17.00

  Besöks- och postadress
  Stadshuset, Centralgatan 20 i Höganäs

  Mer information