Nyheter från kommunfullmäktige november 2020

Torsdagen den 26 november hölls årets näst sista kommunfullmäktigemöte. Här är några av ärendena som togs upp.

Här kan du se direktsändningen i efterhand:

Driftsbidrag till stiftelsen Keramiskt center

I februari 2020 fick kommunledningskontoret i uppgift att utreda samverkansmöjligheter mellan Höganäs keramiskt center och Höganäs Museum.

Utredningen visar att någon form av samlokalisering behöver ske för att förbättra det ekonomiska läget. Utredarna anser att det bästa stället i så fall är på Höganäs Övre, eftersom sådan verksamhet redan finns i detaljplanen och eftersom kommunen förfogar över marken som ligger i anslutning till museet.

För 2021 och framåt saknas det beslut om kommunalt driftbidrag till Keramiskt Center. Kommunfullmäktige beslutade att stiftelsen Keramiskt center får ett driftsbidrag om 1,5 miljoner kronor 2021 med villkor att medverka i den gemensamma processen för en verksamhetsmässig samordning med Höganäs Museum enligt den projektgrupp som har tillsatts av kommunstyrelsen.

Tilläggsanslag till projektet Rågången, Brännans byaväg

Projektet Rågången, Brännans byaväg är ett utbyggnadsprojekt för vatten och avlopp i ett naturkänsligt område med stor potential för det lokala näringslivet.

Vid upphandlingen av projektet var de inkomna anbuden betydligt högre än beräknat. De inkomna anbuden varierade mellan 3,2 och 11 miljoner kronor över budget. Skillnaden mellan budgeterade medel och inkomna anbud beror på en ej uppdaterad kalkyl och ett ovanligt högt kostnadsläge för markentreprenörer.

Då projektet är miljömässigt viktigt för den närliggande recipienten och för näringslivet i området beslutade kommunfullmäktige godkänna att investeringsbudgeten för projektet ökar med 4 miljoner kronor under 2021.

Utvidgning av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Den allmänna vatten- och avloppsanläggningen byggts ut i kommunen i enlighet med VA-planen. Övrig ny bebyggelse i och i närheten av befintliga verksamhetsområden behöver tas in i verksamhetsområdena för respektive tjänst, vatten, avlopp och dagvatten.

Kommunfullmäktige beslutade att utöka verksamhetsområdet för vatten, spill och i förekommande fall dagvatten för de fastigheter som ingick i redovisningen (se fullmäktigehandlingarna för en komplett lista).

Ny taxa för vatten och avlopp 2021

Teknik- och fastighetsförvaltningen har tagit fram en uppdaterad taxa för 2021. Enligt beslut i kommunfullmäktige den 24 september 2020 höjs taxan med 2 procent på den fasta avgiften och 2 procent på den rörliga avgiften. Detta innebär en höjning med 190 kr per år för ett jämförelsehushåll med 4 personer boende i villa.

Kommunfullmäktige beslutade att anta den nya VA-taxan för 2021.

Detta är endast ett urval av de ärenden som togs upp. De kompletta möteshandlingarna finns att ladda ner på www.hoganas.se. Ett justerat protokoll kommer att anslås inom några veckor.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen