Rapport från kommunfullmäktige 25 februari 2021

Februari månads kommunfullmäktige behandlade ärenden som borgensram, detaljplan och renhållningstaxa. Men det innebar också ett eldprov för den nya digitala tekniken.

Se kommunfullmäktigemötet i efterhand här:

Borgensram för lån åt Fastighets AB Höganäs Katusen 32

För att utvecklingen av kvarteret Kaktusen ska kunna ske behövs en borgensram för Fastighets AB Höganäs Kaktus 32. Som regel är dessa projekt framtunga, det vill säga att utgifterna kommer tidigt, medan inkomsterna kommer först i slutskedet av projektet när marken säljs. Därför kommer projektet ligga ute med pengar.

Man beräknar att runt 35 miljoner kronor kommer att behövas för undersökningar, detaljplan, konsultarvoden, projektering, lantmäteri och utbyggnad av allmän platsmark. För att ha en marginal menar Exploateringsavdelningen att en borgensram om 40 miljoner kronor behövs.

Kommunfullmäktige biföll förslaget om borgensram.

Avfallstaxa 2021

NSR har i beslutsunderlag till kommunen inkommit med reviderad avfallstaxa för Höganäs kommun, vilket innebär en taxehöjning.

Varför ökar taxan? Det finns flera anledningar, varav några är:

  • Förbränningsskatten ökar från 75 till 100 kr/ton.
  • Ersättningen för förpackningar och tidningar har sänkts, liksom ersättningen för andra återvinningsmaterial.
  • Ny lagstiftning med anteckningsskyldighet för farligt avfall.
  • Ökat antal besökare på återvinningscentralerna.
  • Inköp av kärl och nya bilar.

Kommunfullmäktige beslutade att anta den föreslagna renhållningstaxan, som gäller från 1 april 2021.

Detta var enbart några av ärendena som togs upp. Du kan ladda ner de kompletta möteshandlingarna här , 8.4 MB, öppnas i nytt fönster..

Nästa kommunfullmäktigemöte hålls torsdagen den 25 mars.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen