Rapport från kommunfullmäktige 25 mars 2021

Torsdagen den 25 mars 2021 sammanträdde Höganäs kommunfullmäktige. Det var en diger lista ärenden, med bland annat godkännande av markanvisningsavtal för utveckling av Höganäs hamnområde och godkännande av försäljningar och riktlinjer. Här kan du se direktsändningen i efterhand.

Vi direktsände som vanligt mötet. Här kan du se sändningen i efterhand:

Godkännande av optionsavtal angående placering av nytt kulturhus/bibliotek

I februari 2019 beslutade kommunfullmäktige att fastställa bibliotekets nuvarande lokalisering som aktuell plats för utveckling av ett nytt bibliotek/kulturhus i Höganäs kommun. Kommunstyrelsen fick då i uppdrag att snarast ge förslag på utformning och gestaltning.

En arkitekttävling genomfördes under våren 2018 för hur ett nytt bibliotek/kulturhus skulle kunna se ut i framtiden. De tre förslag som inkom presenterades under hösten 2018. Gruppens bedömning var att Jais arkitekters förslag var det mest lämpliga att gå vidare med.

Förslaget innebar att kommunen behövde förvärva dels nuvarande lokaler av bostadsrättsföreningen, dels fyra lägenheter på tredje våningen av Höganäs AB. Kommunen tog fram en extern värdering på fastigheterna och kom överens med Höganäs AB om prisbilden på deras lägenheter. Vad gäller lokalerna hos bostadsrättsföreningen lät både kommunen och bostadsrättsföreningen göra externa värderingar, som visade på ett värde inom 10-15 miljoner kronor.

Föreningen ville ha en köpeskilling på 35 miljoner kronor för att kompensera för bortfallet av hyra och de lokal- och bostadsavgifter som blir följden av en försäljning. Parterna stod därför långt ifrån varandra.

En lokalisering på Köpmansgatan ses ur ett stadsutvecklingsperspektiv som den bästa. Det finns förutsättningar och möjligheter att utveckla stadskärnan och aktiviteter. Dessutom har biblioteket ett betydande antal besökare som skapar liv i området. En placering på Köpmansgatan är också en viktig pusselbit för att binda samman området kring Magasin 36 och Finkeramiska med stadskärnan och hamnområdet.

Diskussioner har förts under vintern med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) gällande ett nytt bibliotek/kulturhus på fastigheten Thor 15 och Höganäs 36:16. Kommunledningskontoret har mot denna bakgrund låtit Jais Arkitekter ta fram skisser på hur ett nytt bibliotek/kulturhus skulle kunna gestaltas och utformas inom fastigheterna på denna plats.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna optionsavtalet mellan Höganäs kommun och SBB med avsikt att tillsammans arbeta för att skapa rätt förutsättningar att etablera ett nytt bibliotek/kulturhus.

Utveckling av Höganäs hamnområde

Höganäs hamnområde med både marina och citybeach har ett unikt läge i direkt anslutning till stadskärnan. Med sitt strategiska läge utgör Höganäs hamnområde en viktig pusselbit i Höganäs centrum och i att utveckla Höganäs och Kullabygden som en starkare destination året runt.

I maj 2014 genomfördes en folkomröstning om utbyggnad av bostäder och hotell i hamnen. Förslaget röstades emot med svag majoritet. Efter folkomröstningen låg frågan vilande ett tag men under 2017 och 2018 genomfördes medborgardialoger om hur Höganäs hamn kan utvecklas med fokus på kommuninvånare, turister och båtliv. Det finns många åsikter om hamnen och hur denna ska utvecklas i framtiden men som helhet gav medborgardialogen ändå ett stöd för en försiktig utveckling av hamnområdet - flertalet menar att hamnen inte används fullt ut och är positiva till byggande, så länge det inte blir för högt eller stort. Många värnar om att hamnen fortsatt ska kännas pittoresk och charmig.

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2018 om riktlinjer för hamnområdets utveckling. Bland dessa fanns att man skulle försöka koppla samman stad och hamn och att ge hamnen liv året om.

I samarbete med konsultföretaget Place Promotion har kommunledningskontoret aktivt under 2020 sökt efter aktörer som vill delta i arbetet med att utveckla hamnområdet. Investeringsprospekt med fastighetsbeskrivning, marknadsunderlag, omvärldsbeskrivning och motiv för utveckling av hamnområdet, togs fram och skickades till ca 350 potentiella intressenter.

Efter utvärdering föreslås att kommunen går vidare med Morshamn fastigheter AB genom att teckna ett markanvisningsavtal.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna markanvisningsavtalet med Morshamn fastigheter AB för etablering av Kullabygdens Hamnbadshotell, Spa och rökeri i Höganäs hamn.

Detta var bara ett urval av de ärenden som togs upp. Du kan ladda ner de kompletta möteshandlingarna , 31.6 MB, öppnas i nytt fönster..

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen