Höganäs kommun upprättar koldioxidbudget

Höganäs kommun har beräknat det utsläppsutrymme som vi har kvar för att efterleva parisavtalets mål; vår koldioxidbudget. Beräkningarna visar att utsläppen måste minska med 15 % årligen fram till 2045. I dagsläget förbrukar Höganäs cirka 1/6 av den återstående budgeten varje år.

Koldioxidbudgeten fungerar som en kartläggning över var utsläppen inom Höganäs kommuns gränser är som störst, samt hur fort de behöver minska. Därmed finns nu en riktning om var i samhället som utsläppen måste minska. Koldioxidbudgeten visar att en minskning pågår i Höganäs sedan 20 år, men att utsläppen likväl är fortsatt stora och minskningstakten för långsam. Höganäs koldioxidbudget visar särskilt att transporter av både människor och varor behöver minska snabbare, eftersom de tre transportsektorerna (Inrikes transporter, Utrikes flyg och Utrikes sjöfart) står för ungefär 80 % av kommunens koldioxidutsläpp.

– Att transportsektorn har en stor påverkan på vår klimatbelastning är ingen nyhet, men Koldioxidbudgeten gör det ännu tydligare att vi måste vidta många sorters åtgärder för att minska klimatpåverkan från våra transporter, säger Fredrik Seger, hållbarhetsutvecklare på Höganäs kommun.

Ännu en växel krävs

Genom kommunens vision och mål i miljöprogrammet har man kommit en bit på vägen. Höganäs har en relativt stor andel fossilfria fordon i kommunkoncernen och ställer idag krav på fossilfria transporter i sina upphandlingar. Kommunen bedriver också ett arbete med energieffektivisering och bygger ut förnybar elproduktion samt har många publika laddstolpar.

– Vi är på rätt väg men behöver nu lägga i en växel till. Kommunen ska göra allt den kan, men vi behöver också se ett större engagemang hos alla som bor och verkar i kommunen, säger Fredrik Seger

Höganäs först ut med nytt skolmaterial

Ett sätt att öka engagemanget är ett nytt pilotprojekt där Höganäs kommun bidrar till att utveckla ett nytt skolmaterial om klimatet.

– I projektet Från global klimatvetenskap till lokal utsläppsverklighet har vi på Klimatsekretariatet tillsammans med Uppsala universitet bjudit in fem föregångskommuner som redan upprättat en koldioxidbudget och som nu vill arbeta aktivt för att skapa sätt att tillgängliggöra denna, berättar Anders Heggestad som är VD på Klimatsekretariatet.

Det nya undervisningsmaterialet kommer att anpassas för både högstadium och gymnasium och det utgår från den enskilda kommunens koldioxidbudget. Materialet ger eleven möjlighet att utforska samband, mellan utsläpp och åtgärder såväl som mellan vetenskap och lokal klimatstatistik.

– Detta är ett särskilt värdefullt projekt, eftersom det involverar de ungdomar som ska leva i klimatförändringarnas tidevarv. Vi hoppas att det kan mynna ut i att skolor och elever i Höganäs får ett uppdaterat och vetenskapligt undervisningsverktyg, säger Fredrik Seger.

Höganäs koldioxidbudget finns som rapport och i en molnbaserad tjänst, ClimateVisualizer, där statistik och budget uppdateras löpande. I budgeten kan du se de utsläpp som genereras inom Höganäs kommuns gränser. Här hittar du Höganäs kommuns digitala koldioxidbudget (verktyget fungerar bäst i webbläsaren Chrome).

Läs mer om Koldioxidbudgeten.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: