Rapport från kommunstyrelsens möte 11 maj 2021

Detta är några av ärendena som togs upp under kommunstyrelsens möte tisdagen den 11 maj 2021.

KS-rapporten

Från teknik- och fastighetsförvaltningen berättades att fler säsongsanställda och sommarjobbare har anställts för att förstärka resurserna inför sommaren. Utökad städning av allmänna platser, badstränder och offentliga toaletter kommer att genomföras.

Upphandling av arkitekt till Bruksskolans tillbyggnad är klar och arbetet med att ta fram ett lokalprogram tillsammans med utbildningsförvaltningen pågår. Projektet beräknas vara klart till vintern 2023. Arbetet med att bygga ny rackethall pågår, något som ska vara klart i november 2021. På Eric Ruuth ska tak och fönster bytas.

Räddningstjänsten berättade om olika händelser i kommunen, bland annat branden i Svanshall och en lastbilolycka på väg 112. Samtal pågår med Höganäs AB, som är Sevesoklassad i högre graden, om hur räddningstjänsten och företaget kan samverka om att motverka allvarliga kemikalieolyckor.

Räddningstjänsten kommer även i år att ha bevakning på Kvickbadet tillsammans med strandvärdar från UC. Detta kommer att starta vid skolavslutningen och pågå till skolstart i augusti.

Markanvisning i Viken Centrum

Kommunen gick ut med en markanvisningstävling för Viken Centrum i november 2020. Tävlingen avsåg att möjliggöra trygghetsboenden och centrumverksamhet. Kommunstyrelsen beslutade i mars 2021 att utse Peab till vinnare av tävlingen.

Förslag till markanvisningsavtal har utarbetats tillsammans med Peab Fastighetsutveckling Syd AB. Avtalet innebär att byggherren ska uppföra byggnader för trygghetsbostäder, centrumverksamhet samt samhällsservice utifrån byggherrens förslag till utformning.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förslaget till markanvisningsavtal.

Fördelning av statsbidrag, den så kallade extra skolmiljarden

Regeringen beslutade under hösten 2020 att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor under 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever, inklusive elever på vuxenutbildning, får den utbildning de har rätt till, trots pandemin.

För Höganäs kommuns del innebär det 2,7 miljoner kronor för 2021. Kommunen bestämmer själv utifrån sina aktuella behov hur medlen ska fördelas. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet, exempelvis inom förskolan, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen.

Kommunstyrelsen beslutade att fördela statsbidraget, där utbildningsnämnden tilldelas 80 procent och kommunstyrelsen tilldelas 20 procent. De sistnämnda fördelas till vuxenutbildningen vid kommunledningskontorets näringslivsavdelning.

 

Detta är endast ett urval av de ärenden som togs upp. Du kan läsa om samtliga ärenden i möteshandlingarna , 25 MB..

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen