Rapport från kommunfullmäktige 17 juni 2021

Höganäs kommunfullmäktige höll sitt sista sammanträde före sommaruppehållet torsdagen den 17 juni. Här kan du läsa mer om vad som togs upp.

Sammanträdet direktsändes som vanligt via kommunens YouTube-kanal. Här kan du se sändningen i efterhand:

Uppföljning av vård- och omsorgsplan 2020-2023

Vård- och omsorgsplan 2020-2023 är framtagen på uppdrag av socialnämnden i Höganäs kommun i syfte att få en mera långsiktig och omfattande planering för socialförvaltning och Höganäs Omsorg AB.

Vård- och omsorgsplanen är tänkt att fungera som kommunens plattform för arbetet med äldre personer, personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorgens målgrupper samt för personer med behov av hälso- och sjukvård. Planen är ett uttryck för den politiska viljeinriktningen för verksamheten och beskriver de områden som särskilt kommer att behöva beaktas under åren 2020 till 2023.

Under 2020 saktades arbetet med aktiviteter kopplade till vård- och omsorgsplanen ner på grund av det stora fokus som låg på att minska risken för smittspridning av coronaviruset under den rådande pandemin. I början av 2021 har arbetet med aktiviteterna åter igen tagit fart.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna vård- och omsorgsplanen.

Uppföljning av miljöprogrammet 2020

Arbetet med kommunens 22 miljömål går framåt. Genomförandet har i viss utsträckning påverkats av pandemin. Åtgärder för att skapa engagemang hos invånare har försvårats, men i huvudsak har åtgärder genomförts enligt plan.

Under temaområdet energi har arbetet varit mycket framgångsrikt. Mätdata för utsläppen av växthusgaser 2018 visar på minskade utsläpp jämfört med föregående år. Energianvändningen har minskat avsevärt med 28 procent lägre energianvändning jämfört med basåret 2011.

transportområdet går utvecklingen framåt. Under året har insatser gjorts för att få mer hållbara tjänsteresor genom klimatväxlingsavgift. Utbyggnaden av laddinfrastruktur fortgår. Av kommunens egna bilar utgör 46 % miljöbilar. Andelen har inte ökat under året, men åtgärder har vidtagits för att andelen ska öka framöver.

Arbetet med målen under temaområdet hållbar konsumtion går framåt. Arbete med hållbara livsmedel går framåt, även om matsvinnet kan minska ytterligare genom vidtagna åtgärder. Andelen ekologiska livsmedel är 27 %. Höganäs kommun blev kranmärkta i anslutning till världsvattendagen 2020.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna miljömålsuppföljningen för 2020.

 

Detta var bara ett urval av de ärenden som togs upp under sammanträdet. För att se den kompletta ärendeförteckningen, kan du ladda ner kallelsen på www.hoganas.se/kf.

Nästa kommunfullmäktigemöte är 26 augusti.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen