Rapport från Höganäs kommunfullmäktige 30 september 2021

Den siste september sammanträdde Höganäs kommunfullmäktige. Eftersom budgeten stod på dagordningen startade mötet redan klockan 13.00. Du kan se hela mötet i efterhand här.

I över ett år har kommunfullmäktige hållits med några ledamöter på plats och några som har anslutit på distans. På torsdagens möte var dock samtliga ledamöter på plats, liksom några ersättare.

Mötet hölls i Sessionssalen i Stadshuset i Höganäs. Som vanligt direktsände vi hela mötet på vår YouTube-kanal:

Budget 2022

Budgetförslaget byggde på Sveriges kommuner och regioners (SKR) prognos om en förväntad snabb återhämtning i ekonomin under åren 2021-2022, som sedan väntas följas av en mer "normal" BNP-tillväxt under 2023 och 2024.

De stödpaket som regeringen har beslutat om för att lindra de ekonomiska effekterna av pandemin är tillfälliga och fasas ut under 2021-2022 för att helt försvinna 2023. Kommunen måste varsamt hantera den typ av tillfälliga tillskott så att förvaltningarna inte blir beroende av finansiering som inte är långsiktig.

Samtidigt utvecklas demografin i Höganäs och verksamheterna ska hantera utökade behov. Investeringsbehoven är fortsatt stora. Till budgetförslaget följde en investeringsplan för kommande tioårsperiod. Planen bedöms klara den finansiella målsättningen om självfinansiering.

Skattesatsen, som legat på 19,73 kronor per skattekrona sedan mer än 20 år, ligger kvar på samma nivå.

Flera av nämnderna och förvaltningarna fick tillförda medel. Exempelvis får utbildningsnämnden pengar för att kunna ge busskort till alla gymnasieelever.

Budgeten omfattar totalt cirka 1,5 miljarder kronor. Majoriteten av budgeten går till utbildningsnämnden och socialnämnden.

Nytt kulturhus/bibliotek

I Höganäs har det under lång tid diskuterats en placering av ett nytt kulturhus inom kommunen. 2015 presenterades en rapport där de då alternativa lokaliseringarna värderades utifrån dess bidrag till en attraktiv stadsbyggnad.

Den bedömning av placering vilken har förutsättning att möjliggöra en positiv utveckling av en stadskärna och stadsutveckling är kvarteret Thor 15. Höganäs behöver utveckla en tydlig stadsstruktur med stråk och i en skala som stämmer med ortens storlek. En stad behöver en samlad struktur och ett kulturhus har en viktig roll att spela som en besöksdrivande verksamhet inom kulturområdet. En etablering som ge möjligheter för annan verksamhet att utvecklas positivt.

Höganäs kommunfullmäktige beslutade i mars 2021 att godkänna ett optionsavtal mellan Höganäs kommun och företaget SBB Norden AB, som äger fastigheten Thor 15, i syfte att skapa förutsättningar för att etablera ett nytt bibliotek/kulturhus på platsen.

Kommunledningskontoret har kommit fram till att det för kommunen mest fördelaktiga alternativet är att kommunen väljer att gå vidare med alternativet att byggnaden ska uppföras i egen regi. Kommunledningskontoret och teknik- och fastighetsförvaltningen har därför föreslagit att Höganäs kommun förvärvar fastigheten Thor 15 av SBB.

Övertagandet föreslås ske den 1 juli 2022 och då skall fastigheten vara tom på hyresgäster. För att byggnaden därefter inte ska stå tom föreslås tidigareläggande av byggnationen av bibliotek/kulturhus. Därför behöver man flytta investeringsmedel på 33,5 miljoner kronor från 2023 till 2022 och flytta 60 miljoner kronor från 2024 till 2023 i investeringsplanen.

Kommunfullmäktige biföll förslaget.

 

Detta var endast några av de ärenden som togs upp. Du kan hämta hem de kompletta möteshandlingarna , 50.4 MB. för att se hela ärendelistan och de dokument som är aktuella.

Välkommen att titta och lyssna!

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen