Höganäs kommun och Region Skåne ska tillsammans utreda etablering av en familjecentral i Höganäs

Sedan flera år tillbaka har Höganäs kommun arbetat för att förverkliga etableringen av en familjecentral i Höganäs. Samtidigt har Region Skåne sedan 2015 en strategi för att inrätta minst en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet per kommun. Nu undersöker därför kommunen tillsammans med regionen möjligheterna att samverka i etableringen.

Familjecentraler har en viktig uppgift i främjandet av trygga uppväxtvillkor för barn. Verksamheter av den här typen fyller en särskilt viktig funktion i det förebyggande arbetet och skapar förutsättningar för att kunna ge råd och stöd i ett tidigt skede. Familjecentraler kan också bidra till att jämna ut hälsoklyftor och främja en positiv anknytning mellan barn och förälder.

– Det här är ett viktigt steg i kommunens förebyggande arbete med barn och barnfamiljer, men det är också en fantastisk möjlighet till samverkan över både myndighets- och förvaltningsgränser som vi nu tar till vara på, säger socialnämndens ordförande Ingemar Narheim.

– En familjecentral är något vi verkat för att få till länge. För att kunna jobba med hela barnet, hela vägen och fånga upp tidiga signaler krävs nya arbetssätt med fokus på förebyggande insatser och då är en familjecentral en viktig byggkloss, säger utbildningsnämndens ordförande Pia Möller.

I avsiktsförklaringen, som signerades av kommunen idag, specificeras det att parterna tillsammans ska utreda både organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för att kunna etablera en familjecentral i Höganäs under senare delen av 2022. Utredningen ska vara klar i december 2021.

– Från regionens sida håller vi med om att etableringen av en familjecentral i Höganäs är någonting som verkligen behövs. Vi ser fram emot detta, säger vårdcentralchef Carolina Nilsson Tibell.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen