Rapport från kommunstyrelsen oktober 2021

Delårsbokslut, miljöprogram och Nimis. Det var några av sakerna som diskuterades på senaste kommunstyrelsemötet. Här kan du läsa mer om dessa!

Först på agendan stod som vanligt KS-rapporten, där olika förvaltningar berättade om vad som är aktuellt just nu.

Från teknik- och fastighetsförvaltningen meddelas att livsmedelsupphandlingen är klar. Det nya avtalet innebär att fler ekologiska produkter än tidigare kommer att finnas med. Lokala leverantörer kommer att stå för exempelvis ägg, potatis och vitkål.

Höganäs kommun har i avtalen förbehållit sig rätten att ta emot överbliven frukt och grönsaker från närliggande butiker, för att bidra till att minska det globala matsvinnet.

Arbetet med att fasa ut bilar som drivs med fossila drivmedel fortsätter. Andelen miljöbilar av personbilar är nu 72 procent.

Från kultur- och fritidsförvaltningen berättas att samtliga verksamheter är igång igen. Föreningslivet har tappat en del medlemmar, men framför allt idrottsledare och tränare.

Sportbanken gör succé och har samlat in nästan tre ton sportutrustning som sprids över Kullabygden. Den nya tennishallen står klar i mitten av november.

Mötesplats Snäckan är en efterlängtad mötesplats för unga och vuxna med funktionsnedsättning. Nyligen startades en fotokurs och den 28 oktober firar man Boktober.

Den 22 oktober invigs statyn av hovfotograf Peter P Lundh i Mölle hamn. Skulpturen, skapad av konstnären Jonas Högström, invigs av kommunstyrelsens ordförande Peter Schölander.


Delårsrapport 2021

Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har sammanställt en delårsrapport för perioden 1 januari till 31 augusti 2021 med en prognos för årets resultat. Prognosen för årsbokslutet visar ett resultat på drygt 60 miljoner kronor.

Höganäs kommun har haft en stabil ekonomisk utveckling där resultaten varit positiva under en lång rad av år. Befolkningen har årligen ökat och de överskott som uppstått årligen har använts för att finansiera investeringar i kommunen. Höganäs kommun har inga lån som finansierar skattefinansierade investeringar.

Det nödvändiga arbetet med effektivisering av verksamheterna fortsätter för att möta den demografiska utvecklingen med fler äldre samt fler barn och unga, med bibehållen hög kvalitet i verksamheterna. Höganäs kommun ska fortsatt stå sig starkt ekonomiskt och fortsätta visa på goda verksamhetsresultat.

För strategin "Stärk skolans bredd och spets" noteras det att 87 procent av barn i åldern 1–5 år går i förskola, vilket är högre än riksgenomsnittet. Det finns ett medvetet arbete för att få fler barn till förskolan, då vi ser att ett högt deltagande i förskolan bidrar till goda förutsättningar för ett livslångt lärande.

I januari startade Pålstorpsskolan, en resursskola med inriktning på elever med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Skolans möjlighet att erbjuda eleverna undervisning i samtliga ämnen samt en lärmiljö anpassad utifrån deras behov är ett exempel på framgångsrik undervisning för hela barnet hela vägen.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapporten.


Uppföljning av miljöprogrammet 2020

Ett miljöprogram för 2015-2025 med tillhörande åtgärdsplan antogs av kommunfullmäktige i december 2015. Syftet med miljöprogrammet är att fungera som ett övergripande verktyg för styrning och uppföljning av miljöarbetet i Höganäs kommun.

Alla förvaltningar, nämnder, styrelser och helägda kommunala bolag har ett ansvar för att leva upp till miljöprogrammets intentioner och mål. Kommunikation och koncerntanke är ledord i kommunens miljöarbete.

Det konstateras att arbetet med kommunens miljömål går framåt, även om genomförandet i viss utsträckning har påverkats av pandemin. Åtgärder för att skapa engagemang hos invånare har försvårats, men i huvudsak har åtgärder genomförts enligt plan.

Preliminära beräkningar tyder på att utsläppen av växthusgaser minskat med ca 8% för 2020. Från och med 2018 använder kommunen enbart värmeenergi från fjärrvärme och förnybara källor, och har därmed nått målet om fossilbränslefri uppvärmning före utsatt tid.

Infrastrukturen för cykel byggs ut kontinuerligt i kommunen. Hållbara resesätt tas i beaktning i planering genom att främja bilpool vid byggnation samt genom att ta hänsyn till kollektivtrafik vid lokalisering av bostadsområden och större arbetsplatser.

För området "mark, vatten och natur" finns det flera mål som är svåra att arbeta med, delvis på grund av begränsad rådighet. Sedan 2019 bedöms Öresund och Skälderviken ha god ekologisk status. Situationen för Oderbäcken och Görslövsån är dock oförändrad från tidigare bedömning. Belastningen på sötvattensförekomsterna kvarstår.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna miljömålsuppföljningen för 2020.

 

Framtiden för Nimis och Arx

Sedan Lars Vilks tragiska dödsfall för en tid sedan, har frågan om hans konstverk på Kullaberg åter aktualiserats. Höganäs kommun äger egentligen inte frågan, då de ligger på mark ägd av Krapperupsstiftelsen och i ett naturreservat som administreras och sköts av Länsstyrelsen Skåne.

Men eftersom det inte längre finns någon som sköter underhållet, är risken stor att någon skadas eller att konstverket försvinner.

Kommunstyrelsen beslutade därför att Höganäs kommun anser att konstverken Nimis samt Arx, om möjligt, ska bevaras och vara kvar på stranden på Östra Kullaberg, att uppdra åt kommunledningskontoret att utreda förutsättningarna för att bevara konstverken och att verka för att bevara dem.


Detta var bara några av ärendena som togs upp under mötet. Du kan läsa handlingarna i sin helhet , 40.6 MB, öppnas i nytt fönster. för att veta mer.
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen