Rapport från kommunstyrelsen november 2021

AB Höganäshem ska köpa fastigheter, intresset för att bygga nytt och bygga till har ökat kraftigt under pandemin och Nimis bör byggnadsminnesförklaras. Läs om detta och annat i rapporten från kommunstyrelsens möte.

November månads kommunstyrelsemöte började med en genomgång av kommunstyrelsens månadsrapport , 5.9 MB..

Från IT-avdelningen meddelades att kraven på digital tillgänglighet och välfärdsteknik växer inom äldreomsorgen. Tillsammans med Höganäs Omsorg AB och socialförvaltningen genomför de därför en storsatsning på att koppla upp kommunens särskilda boenden.

190 toppmoderna wifi-punkter sätts ut i verksamheternas lokaler, och hela grundinfrastrukturen uppgraderas för att garantera hög säkerhet och tillgänglighet. Detta ger förutsättningar för uppkoppling och införande av ny välfärdsteknik.

Från samhällsbyggnadsförvaltningen meddelades att hittills under året har nio detaljplaner blivit antagna. Det möjliggör bland annat en utökning av Bruksskolan, byggandet av ett antal nya bostäder på Tornlyckan i Höganäs och Tomtelund i Jonstorp samt att det går att bekräfta och tillåta en viss utökning av verksamheten för Magasin 36.

I dagsläget arbetas det aktivt på 40 detaljplaner som rör bland annat ett nytt kulturhus, utvecklingen av Höganäs hamn, fortsättning på utvecklingen av Tornlyckan och ett nytt bostadsområde i centrala Höganäs.

Intresset för att bygga till och bygga nytt har ökat kraftigt under pandemin. Fram till i dag har plan- och bygglovsavdelningen hanterat 679 ansökningar om bygglov och förhandsbesked i år, vilket kan jämföras med 500 ansökningar vid samma tidpunkt tidigare år.

Förslag på fastighetsförvärv till Höganäshem

AB Höganäshem förvaltar sedan många år en rad fastigheter av strategisk karaktär åt kommunen. Nu är tanken att Höganäshem även köper fastigheterna.

Fastigheterna det berör är:

  • "Gula villan" på Järnvägsgatan 6 i Höganäs
  • "Tivolihuset" på Östra Parkgatan 2 i Höganäs
  • "Fyrkanten" på Väsbygatan 12
  • "Gamla brandstationen" på Centralgatan 43

Dessutom ingår ett markförvärv på Steglinge, där man nyligen har byggt radhus.

Höganäshems styrelse har tidigare godkänt affären, som beräknas kosta drygt 23 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt AB Höganäshem att slutföra fastighetsförvärven, med överlåtelsedatum den 1 januari 2022.

Utökning av borgensram till AB Höganäshem

Under 2014 fattade fullmäktige beslut om att utöka bolagets borgensram till 370 miljoner kronor. Bolaget har sedan 2017 producerat 250 bostäder och planerar för ytterligare nybyggnads- och renoveringsobjekt under kommande år.

Den totala, prognostiserade, investeringen från 2017 fram till 2025 uppgår till ca 1 miljard kronor. Av den befintliga borgensramen är 300 miljoner kronor utnyttjad. Refinansiering av befintliga krediter till affärsbanker uppgår till 170 miljonor kronor. Nya projekt fram till 2023 uppgår till cirka 300 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka borgensramen för AB Höganäshem med 400 miljoner kronor.

Förslag på avfallstaxa från och med 1 april 2022

NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB, har inkommit med förslag till ny avfallstaxa, som ska gälla från den 1 april 2022.

Det finns ett behov av att höja intäkterna för avfallstaxan med 1,7 miljoner kronor.

Under 2022 händer ett antal saker som orsakar en höjning av kostnaderna:

  • Kraftigt höjda behandlingspriser för restavfall, från runt 500 kr per ton 2018 till 815 kr per ton
  • Kommunalt ansvar för returpapper
  • Ökade kostnader för kärl och påsar
  • Avbetning av tidigare underskott

Vanligaste taxan för villor föreslås höjas från 2125 kronor till 2335 kronor (en ökning på 210 kr), vilket ger en intäktsökning på ca 1,7 miljoner kronor på 9 månader. Villataxan närmar sig då punkten då de täcker sina kostnader.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta anta den föreslagna taxan, att gälla från den 1 april 2022.

Väg 1422 och 1435 i Höganäs

Uppdrag för kommunalt övertagande av de statliga vägarna 1422 och 1435

Väg 1422 och 1435 är statliga vägar som är placerade i Tjörröd- och Europanområdet. Vägarna är strategiskt viktiga för kommunen eftersom de har en avgörande roll för hur den framtida bebyggelsen i området kan utformas.

Kommunen och Trafikverkets krav på hur bebyggelse behöver förhålla sig till vägar skiljer sig åt. Kommunala vägar är på grund av sina stadsmässiga karaktärsdrag mer lämpade att ingå i ett nätverk av vägar som återfinns i områden med tätare bebyggelse.

Eftersom det planerade området kommer att ha stadskaraktär, är det lämpligt att dessa vägar väghålls av kommunen.

Kommunstyrelsen beslutade uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja förhandlingar med Trafikverket om ett övertagande av väg 1422 och 1435.

Byggnadsminnesförklaring av Nimis

Kommunstyrelsen vill att konstverket Nimis, skapat av den framlidne konstnären Lars Vilks, ska bli byggnadsminne. En ansökan om detta kommer därför lämnas in till länsstyrelsen om att byggnadsminnesförklara Nimis.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen