Vinnare av markanvisningstävling avseende kv. Himlavalvet på Tornlyckan

Höganäs kommun har genomfört en markanvisningstävling för kv. Himlavalvet på Tornlyckan. Ett område om cirka 5 500 kvm i etapp 2 var föremål för markanvisningstävling.

Kommunen bjöd in till tävling i somras och exploatörer hade möjlighet att under sommaren arbeta fram förslag på bebyggelse för kv. Himlavalvet. I tävlingsunderlaget stod att anbuden primärt skulle bedömas utifrån tre kriteriet utan någon fastställd vikt/rangordning.

  1. Arkitektonisk utformning
  2. Funktion (bra boendemiljö och platsbildning)
  3. Offererat pris per BTA

Totalt inkom 10 anbud och en jury bestående av exploateringschefen, planarkitekt och stadsarkitekten skulle utifrån ovanstående kriterier välja en vinnare. Efter tre halvdagar och långa diskussioner valdes enligt juryn det vinnande anbudet.

Igår, den 23 november 2021, hade kommunstyrelsens planutskott sitt sammanträde och juryns vinnande anbud bekräftades. Kommunledningskontoret går formellt ut med att Riksbyggens anbud , 2.1 MB, öppnas i nytt fönster. för byggnation av kv. Himlavalvet på Tornlyckan är det vinnande anbudet. Vi gratulerar Riksbyggen och tackar hjärtligt alla de som valde att delta i tävlingen.

Vad är nästa steg?

Nästa steg i processen är att Höganäs kommun skriver ett så kallat markanvisningsavtal med Riksbyggen. I detta avtal förklarar parterna sina intentioner om byggnation av kv. Himlavalvet i enlighet med vinnande anbudet. Under tiden ska kommunen och Riksbyggen ta fram en detaljplan för kv. Himlavalvet och Drömparken.

I samband med att detaljplanen går till antagande ska parterna ha ett färdigt marköverlåtelseavtal. Avtalet måste godkännas av kommunfullmäktige. Alla anbud är från och med nu allmänna handlingar och kan begäras ut.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen