Idag har Höganäs Omsorg AB svarat på Kommunals begäran om åtgärd enligt Arbetsmiljölagen

Höganäs Omsorg AB redovisar i svaret hur bolaget arbetar med bland annat arbetstidsförläggning och hur riskbedömningar och handlingsplaner har behandlats i skyddskommittén. Verksamhetsövergripande riskbedömningar har redan genomförts, men en av åtgärderna som bolaget nu inför är kompletterande riskbedömningar på enhetsnivå.

Kommunal lämnade för två veckor sedan in en begäran om åtgärd enligt Arbetsmiljölagen till Höganäs kommuns omsorgsbolag Höganäs Omsorg AB. Begäran lämnades in för alla enheter på särskilt boende och i hemtjänsten och gällde införandet av Heltid som norm och ett nytt schemabemanningssystem i verksamheterna.

I begäran fanns 13 punkter där skyddsombuden krävde skriftliga redovisningar eller åtgärder. Bland annat fanns det krav på att göra individuella riskbedömningar och att redovisa hur bolaget ska motverka schemalagd övertid. Idag har bolaget lämnat över svar på Kommunals begäran till enheternas skyddsombud.

– Vi har nu gått igenom listan med punkter och svarat på varje punkt. I vissa fall har vi infört åtgärder och i andra fall svarar vi med en motivering kring varför vi bedömer att ingen åtgärd krävs. Det finns till exempel punkter där vi redan har infört åtgärder. Vissa punkter är också skriftliga redovisningar av hur vi arbetar med olika frågor, säger Camilla Lindgren, affärsområdeschef för äldreomsorgen i Höganäs Omsorg AB.

En av de åtgärder som har införts efter Kommunals begäran är riskbedömningar på enhetsnivå tillsammans med enhetschef, samplaneringsenhet och skyddsombud.

– Vad gäller individuella riskbedömningar är det ingenting vi gör om det inte finns ett specifikt behov av det för en viss medarbetare. Det är någonting som styrs av Arbetsmiljölagen, säger Camilla.

Nu inväntar Höganäs Omsorg AB hur Kommunal ställer sig till svaret.

– Svaret har idag skrivits under av enhetschef och skyddsombud på varje enhet där begäran kommit in. Vår förhoppning är att de ska bli nöjda med svaret och med de åtgärder vi har infört, säger Camilla.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen