Resultatet av individ- och familjeomsorgens brukarundersökning 2021

Individ- och familjeomsorgen i Höganäs kommun har deltagit i den nationella brukarundersökningen som genomförts av Enkätfabriken på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Under 2021 har socialförvaltningen utsett ambassadörer som har haft till uppgift att utveckla metoder för att öka deltagandet i årets undersökning. På vuxenheten är svarsfrekvensen i år 95 %, på ekonomi- och flyktingenheten är den 49 %, på barn- ungdom och familjeenheten 50 % för vårdnadshavare och 13 % för ungdomar.

  • Resultaten inom vuxenenheten ligger på samma utfall som vid mätningen 2021, förutom på en fråga: Andel som uppger att situationen förbättrats sedan de fick kontakt med socialtjänsten. I den frågan är det positiva svaret 95% jämfört med 85% 2020. Alla resultaten ligger över rikssnittet.
  • Inom ekonomi- och flyktingenheten varierar utfallen både uppåt och nedåt jämfört med mätningen 2020. En högre andel av de svarande uppger att det är lätt att komma i kontakt med socialsekreterare och att deras situation förbättrats sedan de kom i kontakt med socialtjänsten. Övriga utfall är något sämre än vid mätningen 2020. Alla resultaten, förutom svaret på frågan om de kunnat påverka vilken typ av hjälp de får av socialtjänsten, ligger över rikssnittet.
  • På barn-, ungdom- och familjeenheten saknas resultat att jämföra med från 2020. I jämförelse med riket ligger resultaten för vårdnadshavare över snittet. Undersökningen bland ungdomar har en för låg svarsfrekvens för att kunna dra några slutsatser av svaret.

Jämför resultat

På den här sidan kan du jämföra resultatet med andra kommuner.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen