Rapport från kommunfullmäktige 27 januari 2022

Torsdagen den 27 januari hölls årets första kommunfullmäktigemöte. Här kan du se mötet i efterhand.

På grund av rådande restriktioner hölls mötet till största delen digitalt. Tyvärr gjorde det att ljudkvaliteten på sändningen inte blev den bästa, vilket vi beklagar.

Här kan du se sändningen i efterhand

Några av ärendena i korthet:

Kommunstyrelsen beslutade i november 2021 att uppdra åt kommunledningskontoret att se över arbetsordningen samt organisationen för pensionärsrådet och funktionshinderrådet.

Kommunledningen inkom därefter med förslag på en uppdaterad och omarbetad arbetsordning. Kommunfullmäktige beslutade att anta denna.

Ett exploateringsavtal behövde tecknas med exploatören gällande Stubbarp 39:2 (Välinge Väst) innan detaljplanen kan antas. Enligt avtalet ska mindre markområden överföras från exploatörens fastigheter till kommunens fastighet. Det är områden som enligt den nya detaljplanen blir allmän platsmark.

Exploatören ska bekosta kommunens utbyggnad av två gc-vägar, en längs Prästavägen samt en mellan Solrosvägen och Prästavägen. Exploatören ska även bekosta en utbyggnad av dagvattendamm. Kommunen behöver lösa in samfälligheten Stubbarp S:7 som idag omfattar Prästavägen. Kostnaden för inlösen betalas av exploatören.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna förslaget till exploateringsavtal.

Detta var bara några av ärendena som togs upp under mötet. De fullständiga möteshandlingarna finns att ladda ner , 45 MB..

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen