Minnesanteckningar från kommunstyrelsemötet 8 februari 2022

Tisdagen den 8 februari sammanträdde kommunstyrelsen. Här kan du läsa om några av ärendena som togs upp.

Årsredovisning 2021

Februari månads kommunstyrelsemöte inleddes med årsredovisning 2021 för kommunstyrelsens förvaltningar, där de olika förvaltningscheferna gick igenom året som gått – både ekonomiskt och händelser av större intresse.

Några exempel:

  • Räddningstjänsten redovisar ett resultat på minus 720 000 kronor. Underskottet beror bland annat på kostnader i samband med större bränder i Svanshall och Lillefred, och kraftigt ökad sjukfrånvaro på grund av coronapandemin. Man inväntar nya fordon, men dessa dröjer på grund av komponentbrister.

  • Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett överskott på 2,4 miljoner kronor. Mycket av detta är tack vare högre intäkter än budgeterat inom fysisk planering. Antalet inkomna bygglovsansökningar nådde rekordnivåer. Däremot överskreds kostnaderna för vinterväghållning, då början av 2021 var kall och snöfylld. Elkostnaderna har mot slutet av året ökat extremt och påverkat resultatet negativt.

  • Teknik- och fastighetsförvaltningen uppvisar ett överskott på 1,3 miljoner kronor. Under året har investeringar motsvarande 57,1 miljoner kronor genomförts inom den skattefinansierade verksamheten och 48,6 miljoner kronor inom den taxefinansierade verksamheten. Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bygga nytt kulturhus/bibliotek i Höganäs samt ett nytt vårdboende i Nyhamnsläge har arbetats fram. Hemvårdens hus har försetts med elbilsladdare och byte till elbilar sker successivt.

  • Kultur- och fritidsförvaltningen gick back nästan en halv miljon kronor. Mycket av detta beror på att intäktsbortfallet blev stort på grund av pandemin. Biblioteksverksamheten har arbetat med flexibla lösningar i form av utkörning av böcker och hämtning utanför lokalen. Utlånen har därför inte minskat jämfört med en pandemifritt år. Föreningslivets aktiviteter har minskat, men föreningarna har fått behålla samma stöd som föregående år. Stödet till lokal- och anläggningsbidrag för barn- och ungdomsverksamhet har ökat med nästan 100 procent jämfört med föregående år, vilket i första hand beror på att antalet padelbanor har ökat i kommunen.

Försäljning av Kvickkiosken

Kvickkiosken, som ligger vid Kvickbadet i Höganäs, ägs av kommunen och hyrs ut till en näringsidkare, som bedriver glass- och gatuköksförsäljning. Den nuvarande hyresgästen har visat ett intresse av att köpa fastigheten på gällande detaljplan.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har låtit göra en värdering av Kvickkiosken, medan hyresgästen har låtit sin bank värdera fastigheten. Hyresgästen erbjuder kommunen 3 miljoner kronor för fastigheten, och har också för avsikt att genomföra en del verksamhetsutvecklingar i fastigheten, som är beräknat till 500 000 kronor i samband med ett eventuellt köp.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att sälja Kvickkiosken till nuvarande hyresgäst för 3 miljoner kronor och att ge exploateringsavdelningen i uppdrag att genomföra en avstyckning av tomten.

Antagande av detaljplan för del av Stubbarp 39:2 med flera i Viken

I oktober 2016 fick plan- och bygglovsavdelningen in en ansökan om planbesked för på- och utbyggnad av Välinges befintliga byggnad på fastigheten Stubbarp 39:3. Kommunstyrelsen gav i februari 2017 plan- och bygglovsavdelningen i uppdrag att genomföra planprocess för denna fastighet.

Fastighetsägaren inkom i april 2017 med ett tillägg till ansökan för att också bygga ut verksamhetsområdet på fastigheten Stubbarp 39:2 för att kunna utveckla sin verksamhet ytterligare.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av företaget Pervanovo i Viken. Pervanovo har för avsikt att söka sin verksamhet med lager, utvecklingsverksamhet, kontor, parkeringsplatser och övernattningsmöjlighet. Planen syftar också till att värna de tre kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna som ligger inom planområdet. I planen ingår även att möjliggöra anläggande av två cykelvägar och fastställa kommunens huvudmannaskap över delar av Prästavägen.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat granskningsutlåtande, att kvarstående erinringar inte tillgodoses och att anta detaljplan för del av Stubbarp 39:2 med flera i Viken.

 

Detta var bara några av ärendena som togs upp. För att se samtliga ärenden kan du läsa de kompletta möteshandlingarna , 64.7 MB..

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen