Rapport från kommunfullmäktige 24 februari 2022

Torsdagen den 24 februari sammanträdde Höganäs kommunfullmäktige. Här kan du se direktsändningen från mötet i efterhand.

Dagordningen var inte så lång denna kväll, men det fanns några tunga beslut som togs.

Försäljning av Kvickkiosken

Kvickkiosken, som ligger vid Kvickbadet i Höganäs, ägs av kommunen och hyrs ut till en näringsidkare, som bedriver glass- och gatuköksförsäljning. Den nuvarande hyresgästen har visat ett intresse av att köpa fastigheten på gällande detaljplan.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har låtit göra en värdering av Kvickkiosken, medan hyresgästen har låtit sin bank värdera fastigheten. Hyresgästen erbjuder kommunen 3 miljoner kronor för fastigheten, och har också för avsikt att genomföra en del verksamhetsutvecklingar i fastigheten, som är beräknat till 500 000 kronor i samband med ett eventuellt köp.

Kommunfullmäktige beslutade sälja Kvickkiosken till nuvarande hyresgäst för 3 miljoner kronor och att ge exploateringsavdelningen i uppdrag att genomföra en avstyckning av tomten.

Antagande av detaljplan för del av Stubbarp 39:2 med flera i Viken

I oktober 2016 fick plan- och bygglovsavdelningen in en ansökan om planbesked för på- och utbyggnad av Välinges befintliga byggnad på fastigheten Stubbarp 39:3. Kommunstyrelsen gav i februari 2017 plan- och bygglovsavdelningen i uppdrag att genomföra planprocess för denna fastighet.

Fastighetsägaren inkom i april 2017 med ett tillägg till ansökan för att också bygga ut verksamhetsområdet på fastigheten Stubbarp 39:2 för att kunna utveckla sin verksamhet ytterligare.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av företaget Pervanovo i Viken. Pervanovo har för avsikt att söka sin verksamhet med lager, utvecklingsverksamhet, kontor, parkeringsplatser och övernattningsmöjlighet. Planen syftar också till att värna de tre kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna som ligger inom planområdet. I planen ingår även att möjliggöra anläggande av två cykelvägar och fastställa kommunens huvudmannaskap över delar av Prästavägen.

Kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat granskningsutlåtande, att kvarstående erinringar inte tillgodoses och att anta detaljplan för del av Stubbarp 39:2 med flera i Viken.

Detta var bara några av ärendena som togs upp. Du kan ladda ner de kompletta möteshandlingarna , 24.2 MB, öppnas i nytt fönster. för att läsa mer.

Här ser du direktsändningen i efterhand:

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen