Ny verksamhet i Höganäs

Höganäs Keramiskt Center och Höganäs Museum och Konsthall skapar en gemensam verksamhet. "Den kreativa platsen för keramik, konst och kultur", är den nya visionen för verksamheten som blir en kombination av utbildnings- och utställningsverksamhet tillsammans med de keramiska samlingarna och stads- och kulturhistoria.

En projektgrupp, under ledning av kommunledningskontoret med representanter från båda verksamheterna, fick i uppdrag att återkomma med förslag till gemensam vision, verksamhetsidé och ledning för en ny gemensam verksamhet med placering på Höganäs Övre där museet är idag. Ett enigt arbetsutskott tog idag beslut om en gemensam verksamhet och ärendet ska nu vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.

Placeringen på Höganäs Övre passar väl in i arkitekturen runt Gruvtorget och kan bli en besöksmotor i ett mer kulturorienterat Höganäs Övre för att ge området mer liv och rörelse. Det kan bli ett starkt utflyktsmål, även under lågsäsong, och öka kultur- och upplevelseutbud för både invånare och turister, säger Peter Schölander, (M) kommunstyrelsens ordförande.

Det kommer bli en plats för utbildning inom keramik, konst och konsthantverk, med tillgång till keramiska samlingar och kultur- och stadshistoria som ger perspektiv på vår historia, samtid och framtid samt utställningar som har en spännvidd mellan lokala, nationella och internationella konstnärer och samlingar. Den nya verksamheten, som bygger på den etablerade verksamheten, ska utveckla utbildnings- och utställningsverksamhet, visa keramiska samlingar och kultur- och stadshistoria för att skapa en kreativ plats för keramik, konst och kultur.

Keramiskt centers verksamhet har under de här tio åren byggts upp till en mötesplats för keramik där verkstadens roll har blivit alltmer central. Det känns roligt och positivt att det i en ny sammanslagen verksamhet kommer att finnas helt andra möjligheter och resurser än vi tidigare har haft. Vårt uppdrag att bevara och utveckla keramiktraditionen är angeläget i denna tid, då hantverk och keramik har stor betydelse i människors vardag, säger Ulf Molin, ordförande i Höganäs Keramiskt Center.

För den nya verksamheten, som ska rymma både utbildningsverksamhet och utställningsarenor inne och ute, finns i nuvarande byggnader inte tillräckliga ytor och faciliteter, vilket innebär att möjligheterna finns för att både bygga till och bygga om för att anpassa befintliga byggnader till den nya verksamheten.

­­ Vi ser mycket positivt på framtiden. Den vision som vi medverkat till att skapa möjliggör en utveckling för kulturen i Höganäs kommun i en ny och starkare riktning. En extra styrka ligger i att vi gemensamt formulerat vägen framåt, säger Martin Severinson, ordförande i Höganäs Museum och Konsthall.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: