Sammanfattning från kommunstyrelsens möte 12 april

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering och är kommunens högsta verkställande organ. Här kan du läsa en sammanfattning av några av punkterna som avhandlades på april månads möte.

Du kan också ta del av fullständig agenda och allt beslutsunderlag till mötet som finns publicerat på kommunens hemsida här:

Kallelse till kommunstyrelsens sammanträde 14 april 2022

Vill du veta mer om hur kommunen styrs och hur beslut tas? På kommunens hemsida finns mer information:

Kommunens organisation

Ny gemensam verksamhet: Höganäs keramiskt center och Höganäs museum och konsthall

Kommunstyrelsen ställde sig bakom arbetsutskottets förslag om den nya gemensamma verksamheten och beslöt att föreslå ett godkännande av förslaget även i kommunfullmäktige.

En nyhet om planerna för den nya verksamheten finns sedan den 23 mars publicerad på kommunens hemsida.

Uppdatering av kommunens inköpspolicy

Kommunens inköpspolicy har uppdaterats för att överensstämma med rådande lagstiftning och EU-rättsliga principer. Kommunen ska i sina inköp också verka för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet samt göra det enkelt för små- och medelstora företag att ingå avtal med koncernen. Kommunstyrelsen föreslog att kommunfullmäktige beslutar att anta den nya planen.

Plan för trygghetspunkter antagen

Kommunstyrelsen beslöt på mötet att anta en plan för trygghetspunkter. Trygghetspunkter är samlingsplatser för medborgare och de som vistas inom kommunens geografiska område som kan användas vid extraordinära händelser – exempelvis vid evakueringar, längre och större elavbrott och längre och större störningar i dricksvattenförsörjningen. På dessa punkter ska det också finns information till medborgarna.

De platser som pekas ut som trygghetspunkter i planen är:

  • Vikenskolan (gymnastiksal)
  • Viken Lerbergsskolan (gymnastiksal)
  • Lerberget Jonstorpsskolan (gymnastiksal)
  • Jonstorp Nyhamnsskolan (gymnastiksal)
  • Nyhamnsläge Kullagymnasiet (gymnastiksal)
  • Höganäs Brukshallen, Höganäs

Vid en händelse av större karaktär kan även följande punkter aktiveras:

  • Höganäs Sportcenter, Lerberget
  • Utvecklingscentrum (UC), Höganäs

På trygghetspunkterna krävs det bemanning och logistisk. Enligt planen ska det finnas en samordnare som tillser, tillsammans med utsedda värdar, att arbetet och säkerheten på trygghetspunkten fungerar. Som hjälp har samordnaren och värdarna en arbetsbeskrivning.

Revidering av drogpolicy

En av Höganäs kommuns viktigaste uppgifter är att erbjuda alla barn, ungdomar och deras familjer tidigt stöd och hjälp på ett tillgängligt sätt. Ett led i detta arbete är att förebygga, tidigt upptäcka och ingripa mot bruk av tobak, alkohol, doping och andra droger.

Efter önskemål från flera avdelningar i kommunen har drogpolicyn – som beskriver Höganäs kommuns ställningstagande till tobaksprodukter, alkohol och narkotika för personal som arbetar med barn och unga – reviderats. Revideringen har gjorts tillsammans med representanter från olika förvaltningar.

I revideringen tydliggörs en åtgärdskedja vid misstanke om missbruk. I den reviderade policyn har det även tydliggjorts att respektive enhet, med utgångspunkt i åtgärdskedjan, ska upprätta rutiner för olika situationer som kan uppkomma. I revideringen lyfts också Barnkonventionen som blev lag vid årsskiftet 2019/2020 fram. Policyn betonar att Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt till bästa möjliga hälsa och ska skyddas från narkotika.

Kommunstyrelsen beslutade på mötet att föreslå kommunfullmäktige att besluta om antagande av den reviderade drogpolicyn.

Uppföljning av folkhälsorapport

Höganäs kommuns folkhälsoprogram 2019-2022 antogs av kommunfullmäktige 13 december 2018. Varje förvaltning/nämnd ska i samband med sina verksamhetsberättelser också följa upp åtgärder som är kopplade till folkhälsoprogrammets mål. Uppföljningen ska synliggöra och driva på kommunens arbete för en bättre folkhälsa.

Pandemin har påverkat en del åtgärder som antingen har pausats eller genomförts med nya arbetssätt, men över lag visar uppföljningen att folkhälsoarbetet har bedrivits väldigt väl. Speciellt glädjande är beslutet att en familjecentral nu ska inrättas i samarbete med Region Skåne.

Uppgifterna i uppföljningen har sammanställts av kultur- och fritidsförvaltningen som samordnar kommunens folkhälsoarbete.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: