Rapport kommunfullmäktige 16 juni 2022

Torsdag 16 juni sammanträdde Höganäs kommunfullmäktige för sista gången före sommaruppehållet. Här kan du se mötet i efterhand.

Det var 14 punkter som kommunfullmäktige skulle ta sig igenom, eller 250 sidor med handlingar.

Vi direktsände som vanligt mötet på nätet. Här kan du se sändningen i efterhand:

Rutin för visselblåsning

Den så kallade "Visselblåsarlagen" trädde i kraft den 17 december 2021 och är ett skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Kommunledningskontoret har därför upprättat ett förslag på riktlinje för en visselblåsarfunktion.

Syftet är att säkerställa att Höganäs kommun hanterar visselblåsning i enlighet med den nya lagen och på ett enhetligt sätt i hela organisationen, vilket innefattar samtliga nuvarande och tillkommande bolag.

Kommunfullmäktige beslutade att anta rutinen för visselblåsning.

Tilläggsanslag för nytt kulturhus

I januari 2022 godkände kommunstyrelsen ett förfrågningsunderlag för uppförande av ett nytt bibliotek/kulturhus. Teknik- och fastighetsförvaltningen har därefter genomfört en upphandling och fått in anbud.

Anbudssumman är väsentligt högre än budgeterat, vilket förklaras av det allmänna världsläget med pandemi, hög inflation och kriget i Ukraina. För att kunna genomföra projektet förslogs därför att skjuta till ett tilläggsanslag till investeringen.

Kommunfullmäktige beslutade att tillföra investeringsprojektetet "kulturhus" ett tilläggsanslag på 25 miljoner kronor år 2024.

Friluftsplan för Höganäs kommun

Kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till en plan för kommunens arbete med friluftslivsfrågor, en så kallad friluftsplan. Planen ska fungera som ett stöd i kommunens planering och verksamhet i frågor som kan komma att påverka kommunens friluftsliv. Planen utrycker kommunens vilja för friluftslivet med syfte att realisera de nationella och kommunala målen för friluftsliv.

Friluftsplanens ambition är att ta ett helhetsgrepp om friluftslivet i hela kommunen. Fokus ligger på det rörliga, icke anläggningsbaserade friluftslivet. Detta innebär att tyngdpunkten ligger på det friluftsliv som sker ute i natur- och kulturlandskapet, i tätortsnära natur och parker.

Kommunfullmäktige beslutade att anta förslaget till friluftsplan.

 

Detta var bara några av ärendena som togs upp under mötet.

Vill du veta mer? Ladda ner de kompletta möteshandlingarna , 47.9 MB..

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: