Inriktningsbeslut pekar ut ny riktning för Höganäs hamnhotell

Tisdag 21 juni beslutade kommunstyrelsens planutskott om ett antal inriktningsbeslut för hamnhotellet, som grundar sig i de yttranden som skickats in under samrådsperioden.

Hamnhotellet (detaljplan för del av Höganäs 36:1) har varit på samråd under 4 april - 8 maj 2022. Vi har fått många synpunkter och tack vare allmänhetens engagemang har vi kunnat få en klar inriktning på det fortsatta detaljplanearbetet. Stort tack för alla inskickade yttranden som har hjälpt oss vidare i processen!

Tisdag 21 juni beslutade kommunstyrelsens planutskott om följande inriktningsbeslut för hamnhotellet, som grundar sig i de yttranden som skickats in under samrådet:

  • Placering av hotellet sker enbart på asfaltsytan (grusplanen berörs ej längre).
  • Tillåten BTA (bruttoarea) minskas till cirka 5 800 kvadratmeter (ner från max 7 500 BTA som markanvisningsavtalet angav).
  • Tillåten nockhöjd minskas, från tidigare 15,3 meter till 11 meter på merparten av byggnaderna samt från 17,3 meter till 12 meter på några delar (från mark till nock). Som jämförelse kan nämnas att befintlig bebyggelse i hamnområdet, till exempel ”Fridas hotell” vid Restaurang Bryggan, har en höjd på 9,5 meter i nockhöjd.
  • Taklutningen bör vara 30 grader för att passa in med befintlig bebyggelse (tidigare 40-50 grader).
  • En ny båtuppställningsplats kan anordnas på den så kallade Cisternplatsen, på Höganäsbolagets mark. Kommunen har tecknat en avsiktsförklaring på ett 15-årigt arrende för en yta motsvande cirka 9 000 kvadratmeter med Höganäsbolaget (ytan motsvarar de två arrendeområden som Höganäs båtsällskap har 1-åriga avtal med kommunen idag).
  • Detaljplanen ska utformas så att det finns tillräckligt utrymme för Höganäs båtförening att sjösätta båtar i och från hamnen (sträckan har i juni provkörts med en lång lastbil med tillhörande trailer).
  • Parkering ska möjliggöras inom fastigheten för hotellets verksamhet (för besökare till hamn- och badområdet kommer det att finnas minst lika goda parkeringsmöjligheter som idag).

För mer information, besök stadsbyggnadsprojektssidan om Höganäs hamnhotell.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen