Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Höganäs kommun har under våren deltagit i Socialstyrelsens nationella brukarenkät – vad tycker de äldre om äldreomsorgen. Samtliga boende på särskilda boende och alla som erhåller hemtjänst erbjuds möjlighet att svara på frågor om bla. trivsel, kvalitet och möjlighet att påverka.

- Det är fantastiskt glädjande att Höganäs även i år har ett bra resultat som ligger över rikssnittet både avseende särskilt boende som hemtjänst. Naturligtvis finns det även delar som vi behöver jobba vidare med i vårt utvecklingsarbete och här är omsorgstagarnas svar värdefulla, säger socialchef Viweca Thoresson.

De övergripande förbättringsområden är möjlighet till kontakt med personal, information om vart man vänder sig med synpunkter och klagomål, samt hur omsorgstagaren upplever möjlighet att påverka utformning av insatser, men det finns variationer mellan enheterna. Varje enhet behöver titta på sitt resultat och se vilka förbättringar som behöver göras på den egna enheten.

En enhet har för få svarande för att få ett eget resultat och på den enheten behöver det tas fram en plan för hur man kan förbättra svarsfrekvensen.

Undersökningen visar att man sammantaget är mycket nöjd med både hemtjänst och särskilt boende.

Hemtjänst

90 procent är mycket nöjda, jämfört med riket där 86 procent är mycket nöjda.

Här ligger Höganäs kommun över rikssnittet på de flesta områdena. Det finns främst två områden som vi behöver förbättra: Information till omsorgstagare om vart man vänder sig med klagomål och hur lätt det är att få kontakt med personalen i hemtjänsten.

Bemötande, förtroende och hänsyn till åsikter och önskemål får ett högt resultat. 99 procent tycker att personalen bemöter dem på ett bra sätt, 91 procent känner förtroende och 89 procent att personalen tar hänsyn till önskemål.

Särskilt boende

83 procent är mycket nöjda, jämfört med riket där 77 procent är mycket nöjda.

Även inom särskilt boende ligger Höganäs över snittet i riket på samtliga områden, förutom hänsyn till önskemål om hur hjälpen utformas. Bemötande och trygghet får högt resultat: 94 procent tycker att personalen bemöter dem på ett bra sätt och 88 procent uppger att de känner sig trygga.

Läs mer om Socialstyrelsens undersökning.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: