Förändrad ledningsorganisationen för skolledare i Höganäs kommun

Under läsåret 2022/2023 kommer en process att starta i syfte att skapa en ny ledningsorganisation för skolorna i Höganäs kommun. Det är en process som i dagsläget är under diskussion med rektorer och fackliga representanter.

Grundskolorna

På skolorna i Höganäs kommun finns det idag två till tre rektorer på varje skola med ansvar för olika årskurser. Under våren startade utbildningsförvaltningen tillsammans med fackliga representanter en översyn av rektors arbetsmiljö samt förutsättningar att styra sin inre organisation. I detta arbete har ett förslag tagits fram på en ny ledningsorganisation som föreslår en rektor per skola med en eller flera biträdande rektorer som stöd.

Målet med en ny ledningsorganisation är att skapa förutsättningar som på bästa sätt stödjer skollagen samt ger rektor förutsättningar att leda och styra sin inre organisation. Rektor är en pedagogisk ledare som strategiskt styr verksamheten mot uppsatta mål och till sin hjälp har rektor en eller flera biträdande rektorer.

Arbetet pågår under läsåret 22/23 genom löpande möten med rektorer och fackliga representanter. Ambitionen är att förändringen är klar inför läsårsstart 2023.

Förskolorna

Förskolans organisation kommer under läsåret 22/23 att utredas för att se om nuvarande organisation och arbetssätt är ändamålsenliga.

Kullagymnasiet

Kullagymnasiet genomförde nyligen en omorganisation och kommer under läsåret 2022/2023 utvärdera den omorganisationen och efter det fattas nya beslut kring ledningsorganisationen.

Mikael Dahlberg, utbildningschef

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: