Rapport kommunfullmäktige augusti 2022

Torsdagen den 25 augusti 2022 sammanträdde Höganäs kommunfullmäktige för sista gången före valet. Här kan du se mötet i efterhand.

Här är några av ärendena som togs upp:

Antagande av detaljplan för kulturhuset och biblioteket

Kommunfullmäktige beslutade den i februari 2021 att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och bygglovsavdelning att initiera en detaljplan med avsikt att möjliggöra en utveckling av ett nytt kulturhus och bibliotek på fastigheterna Thor 15 och Höganäs 36:16, i enlighet med arkitektfirman Jais reviderade förslag.

Det formella planförslaget har tagits fram av kommunens planhandläggare i samarbete med övriga förvaltningar på kommunen. Efter beslut i kommunstyrelsen planutskott har planen sänts ut på samråd till medborgare, myndigheter och kommunala förvaltningar som fått lämna synpunkter på förslaget.

Kommunfullmäktige beslutade bland annat att anta detaljplan för Thor 15 med flera i Höganäs.

Avsiktsförklaring om ny båtuppställningsplats

Kommunledningskontoret har fört dialog med Höganäs Båtsällskap om var en ny båtuppställningsplats ska vara placerad. Den gemensamma uppfattningen är att den så kallade cirkusplatsen är ett bra alterantiv, men Höganäs Båtsällskap menar att ett tillsvidareavtal med en uppsägningstid på fem år i praktiken är ett femårsarrendeavtal och att denna tid är för kort.

Ett starkt önskemål har därför varit en mer långsiktig arrendetid. Efter dialog med Höganäs Båttsälskap har kommunledningskontoret fört diskussioner med Höganäs AB gällande en ny båtuppställningsplats inom fastigheten Höganäs 35:1 (det så kallade cisternområdet).

Parterna har nu tagit fram en avsiktsförklaring för att göra det möjligt att använda denna plats. Parterna är överens om att upprätta ett arrendeavtal för nyttjanderätten av marken, vilket ska gälla i femton år med möjlighet till förläning.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna avsiktsförklaringen, samt att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckena avsiktsförklaringen.

 

Detta var bara några av ärendena som togs upp. Du kan ladda ner möteshandlingarna , 26.2 MB. i sin helhet om du vill läsa mer.

Här kan du se direktsändningen i efterhand:

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: