Sammanfattning från kommunstyrelsens möte 6 december 2022

Under kommunstyrelsens sista sammanträde för året fanns det många ärenden som togs upp. Här berättar vi om några av dessa.

Ny avfallstaxa från 1 april 2023

NSR har tagit fram ett förslag till ny avfallstaxa som gäller från och med den 1 april 2023.

De höjda insamlings- och förbränningskostnaderna tillsammans med höjda energi- och materialpriser och indexregleringar har inneburit att taxorna för de flesta abonnemangen föreslås höjas. Även grundavgiften föreslås höjas på villaabonnemangen.

Då villahushållens grundavgift inte bär sina egna kostnader som den ser ut idag, föreslås en höjning med 25 kronor per månad (300 kronor per år).

Den rörliga avgiften för det vanligaste abonnemanget (ett 190 liters kärl för mat- och restavfall med 26 tömningar, ett 190 liters kärl för pappersförpackningar, ett 240 liters kärl för tidningar, blandglas och metall och en säck för plastförpackningar, alla med 13 tömningar per år) föreslås höjas med 12 kronor per månad, från 1 035 kronor per år till 1 180 kronor per år.

För övriga abonnemang föreslås justeringar i motsvarade nivå.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att anta den av NSR föreslagna avfallstaxan, som ska gälla från 1 april 2023.

Antagande av detaljplan för Viken centrum

I mars 2019 uppdrog kommunstyrelsen åt samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning att genomföra planprocess för Viken centrum.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bebyggelse med inslag av trygghetsbostäder, centrumverksamheter i form av affärer, restaurang och/eller vårdcentral i Viken centrum. Planen tar även höjd för tillskapandet av ett allmänt torg som ska bidra till ökad stadskänsla i området.

Detaljplanen har varit föremål för samråd 4–25 maj 2020. Planområdet har varit föremål för granskning 28 mars–18 april 2022.

Kommunstyrelsen beslutade bland annat att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Viken centrum.

Antagande av trafikstrategi för Höganäs kommun

I september 2018 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en trafikstrategi för Höganäs kommun. I uppdraget ingick även en trafikplan med en tillkommande åtgärdsplan.

Trafikstrategin är baserad på vision 2025 och bygger vidare på översiktsplanens planeringsriktlinjer avseende trafiksystemet.

Det övergripande syftet med trafikstrategin är att peka ut inriktningen för det framtida trafiksystemet med fokus på hållbara transporter. Utgångspunkten för trafikstrategin är att skapa förutsättningar för ett hållbart, attraktivt och funktionellt transportsystem. Trafikstrategins huvudinriktning stödjer på så sätt kommunens ambitioner om att växa och förtätas utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Trafikstrategin innehåller fyra övergripande principer:

  • Gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras
  • Goda förutsättningar för kombinerad mobilitet
  • Bebyggelse och transportsystem integreras
  • Ett tillgängligt och jämlikt trafiksystem

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att anta trafikstrategin.

Godkännande av fördjupad översiktsplan för Jonstorp inför samråd

I maj 2020 beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt planavdelningen att genomföra planprocess för en fördjupad översiktsplan för Jonstorp.

Syftet med framtagandet av en fördjupad översiktsplan är att redovisa den övergripande utvecklingen av Jonstorp fram till år 2045. Detta med avseende på bebyggelseutveckling, grönstruktur, trafikstruktur och hållbarhet.

Den fördjupade översiktsplanen fokuserar särskilt på hur Jonstorps centrum ska utvecklas. För detta område ska bebyggelsetäthet och höjdskala studeras, liksom hur framför allt oskyddade trafikanter ska kunna röra sig på ett trafiksäkert sätt till, från och inom Jonstorps centrala delar.

I arbetet med den fördjupade översiktsplanen har det tagits fram en klimatanalys, en skyfallskartering över Jonstorp samt en fördjupad klimatutredning. Det har också tagits fram en social konsekvensanalys samt en miljökonsekvensbeskrivning.

Bland målen för översiktsplanen finns att Jonstorp ska stärkas som serviceort i kommunen, och att Jonstorp ska vara en plats att bo på under livets alla skeden.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förslag till fördjupad översiktsplan för Jonstorp 2045, inför samråd, och att godkänna upprättad miljökonsekvensbeskrivning.

 

Detta var bara några av ärendena som togs upp under mötet. Vill du läsa mer om de andra ärendena, kan du ladda ner de kompletta möteshandlingarna , 100.8 MB..

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: