Antagande av detaljplan för Viken centrum

På den gamla "macktomten" i Viken, i korsningen Helsingborgsvägen–Karlsfältsvägen har kommunfullmäktige nu beslutat att anta en ny detaljplan.

I mars 2019 uppdrog kommunstyrelsen åt samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning att genomföra planprocess för Viken centrum.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bebyggelse med inslag av trygghetsbostäder, centrumverksamheter i form av affärer, restaurang och/eller vårdcentral i Viken centrum. Planen tar även höjd för tillskapandet av ett allmänt torg som ska bidra till ökad stadskänsla i området.

Det aktuella planområdet innefattas av Viken 127:1, Viken 134:24, Viken 135:28, Viken 52:2, och del av fastigheterna Viken 134:6. De flesta av fastigheterna inom planområdet ägs av kommunen, förutom några minde delar som fortfarande ägs av Trafikverket.

Fastigheten Viken 127:1 har under våren 2021 varit föremål för markanvisning. Förslaget på trygghetsboende som Peab inkommit med blev den slutgiltiga vinnaren. Detaljplanen möjliggör cirka 30 lägenheter, 1 gemensamhetslokal samt två kommersiella lokaler. Lägenheterna och lokalerna fördelas i 3 huskroppar. Dessa kommer att inhysa trygghetsbostäder, centrumverksamheter samt möjlighet till vårdcentral.

Detaljplanen har varit föremål för samråd 4–25 maj 2020. Planområdet har varit föremål för granskning 28 mars–18 april 2022.

Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen för Viken centrum. Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: