Sammanfattning av fullmäktige 26 januari 2023

2023 års första kommunfullmäktige hölls på en historisk plats: Tivolihuset i Höganäs. Här är några av punkterna som togs upp.

Tivolihuset i Höganäs användes tidigare som stadshus och således platsen där stadsfullmäktige höll sina möten. På grund av en ombyggnation av Sessionssalen i det nuvarande stadshuset, sammanträdde Höganäs kommunfullmäktige på Tivolihuset.

Ett ärende var markanvisningsavtal för fastigheterna del av Höganäs 35:4 och Brorsbacke Västra 26. Niels Mølgaard Holding ApS och Buus Invest ApS har tidigare av familjen Widding erhållit en option att förvärva fastigheten som brukar kallas Widdings villa.

Med anledning därav kontaktade Niels Mølgaard och Heine Kragelund Buus kommunledningskontoret med syfte att undersöka den framtida användningen av villan. I de diskussionerna framförde kommunledningskontoret sitt önskemål att förvärva Widdings villa och förhandlingarna ledde till ett förslag innebärande att kommunen av Niels och Heine förvärvar Widdings villa mot att dessa får ett markanvisningsavtal gällande del av fastigheten Höganäs 35:4 och Brorsbacke Västra 26 för bostadsbebyggelse.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna markanvisningsavtalet mellan Höganäs kommun och Röret AB samt BBHG AB. Man beslutade också att utse styrelse och ombud för bolaget BM S1 AB, som innehar fastigheterna Thor 16 och 16 (det som utgör Widdings villa).

Ett annat ärende gällde fastigheten Höganäs Stubbarp 6:32 i Arild, som ägs av Derome Hus AB och som avser att exploatera densamma. Planavdelningen har arbetat tillsammans med Derome för att ta fram en detaljplan som ska möjliggöra byggnation av 13 enfamiljshus. I samband med detta har exploateringsavdelningen skrivit ett exploateringsavtal. Detaljplanen vann laga kraft den 21 september 2022.

Det konstaterades dock att exploateringsavtalet hade några inbyggda otydligheter. Kommunfullmäktige besltuade därför om att godkänna ett tilläggsavtal, som skulle förtydliga detaljer rörande parternas åtaganden, ersättningsskyldigheter, fastighetsbildningsfrågor med mera. Detta avtal är ett tilläggsavtal till ett tidigare exploateringsavtal.

Man beslutade också om att tidigarelägga installationen av kameraövervakning på Vikenskolan.

Detta är bara några av punkterna som togs upp under mötet. Vill du veta mer om dessa och andra ärenden, kan du ladda ner de kompletta möteshandlingarna , 16.5 MB..

Du kan också se hela mötet i efterhand här:

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: