Kommunstyrelsen beslutade om utegym, lekplats och pirrenovering

Akuta åtgärder på Höganäs hamns huvudpir, godkännande av befolkningsprognos och framtagande av ny nödvattenplan. Det var några av ärendena som togs upp under februari månads kommunstyrelsemöte. Läs mer här!

Fondfinansiering av utegym och lekplats

När den sista av G.W. Nymbergs arvingar avled 2009, mottog Höganäs kommunfullmäktige en donation i enlighet med stadgarna till G.W. Nymbergs stiftelse. En ny fond bildades, som fick heta G.W. Nymbergs stiftelse för Höganäs stad.

Den gamla fonden hade i början av detta år ett donationskapital på strax över 430 000 kronor. Kommunens revisorer har påtalat att den gamla fonden bör förbruka samtliga tillgångar och därefter upplösas.

Kommunstyrelsen beslöt att använda kapitalet för att finansiera del av Jonstorp IF Fotbolls satsning på utegym med 100 000 kronor samt Lerbergets Byalags satsning på lekplats med 332 209 kronor.


Akuta åtgärder på Höganäs hamns huvudpir

Under hösten 2022 uppmärksammades kommunen på att den del av Höganäs kommuns huvudpir, den så kallade Valkyrienbryggan, var i mycket dåligt skick. Kommunen lät gör en besiktning på den delen av kajen och det visade sig att skicket var mycket dåligt och piren farlig att beträda.

Höganäs kommun har ansvaret för denna del av piren eftersom ansvaret för grundkonstruktionerna i hamnen ligger på Höganäs kommun och inget annat är reglerat. En bedömning av kostnaderna för upprustningen är cirka 1,5 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen beslutade tillföra 1,5 miljoner kronor i investeringsmedel i 2023 års investeringsbudget för att kunna rusta upp piren, och att investeringen finansieras genom att ta i anspråk 1,5 miljoner kronor från ersättningar för fastighetsförsäljningar.


Planeringsstrategi för den kommunövergripande översiktsplanen, ÖP 2035

En förändring i plan- och bygglagen har skett, som innebär att varje kommun ska ta fram en planeringsstrategi för den gällande översiktsplanen under de två första åren efter ett ordinarie val. Det innebär att en första planeringsstrategi ska vara antagen av kommunfullmäktige före den 11 september 2024. Sker inte detta bedöms översiktsplanen i sin helhet vara inaktuell.

Syftet med planeringsstrategin är att den ska hålla översiktsplanen aktuell. Om översiktsplanen regelbundet blir föremål för politisk helhetsbedömning blir det också tydligt om planen fortfarande ger uttryck för de övergripande politiska målen i kommunen. Det innebär att bland annat kommuninvånare och näringsliv kan lita på att översiktsplanen uttrycker den aktuella politiska inställningen till bebyggelseutvecklingen i olika delar av kommunen eller om översiktsplanens ställningstaganden kan komma att ändras.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja ansökan om uppdrag om planeringsstrategi för ÖP 2035 och att uppdra åt planavdelningen att ta fram den med ett beräknat antagande under andra kvartalet 2024.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: