Anmälan enligt lex Sarah till IVO

Höganäs kommun har gjort en anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Detta efter att sekretessbelagda handlingar har lämnats ut till fel person.

Händelsen inträffade i december 2022 i samband med att en klient begärde ut journalhandlingar från socialtjänstens enhet för barn, familj och unga (BUF). Tillsammans med handlingarna följde av misstag ett sekretessbelagt beslut om LVU (Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) som gällde en annan klient.

LVU-beslutet om den andra klienten hade följt med i en plastmapp tillsammans med de övriga utskrivna journalhandlingarna då dessa överlämnades.

Händelsen bedöms vara risk för allvarligt missförhållande eftersom en felaktig hantering i utlämning av handlingar har inträffat och sekretessbelagda uppgifter om en annan klient har röjts. Därför har Höganäs kommun gjort en anmälan enligt lex Sarah.

Kommunens utredning visar att det finns brister i rutinerna som nu kommer att åtgärdas.

- Lex Sarah är ett viktigt verktyg i vårt kvalitetsarbete. Vi ser allvarligt på det som har hänt och kommer att göra förändringar i vårt arbetssätt som ska förhindra att något liknande inträffar igen, säger Isabell Ahl, enhetschef på BUF.

Bland annat så kommer en ny rutin att upprättas för utlämnande av journalhandlingar, där handlingarna alltid granskas av två personer innan de lämnas ut.

IVO har meddelat att de avslutat ärendet eftersom Höganäs kommun har vidtagit tillräckliga åtgärder.

Lex Sarah

Lex Sarah är det vardagliga namnet på bestämmelser som finns i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som innebär att medarbetare inom omsorgen har en skyldighet att rapportera missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom alla verksamheter som arbetar utifrån socialtjänstlagen (till exempel äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning). Efter internutredning beslutas om en anmälan enligt lex Sarah ska göras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

IVO:s ansvar

IVO ska ta del av huvudmannens utredning och slutsatser beträffande händelseförlopp, möjliga orsaker och åtgärdsbehov. Om huvudmannens slutsatser framstår som rimliga och det inte finns några särskilda omständigheter avslutar IVO ärendet. Om lex Sarah-utredningen inte uppfyller lagens krav eller om det framkommer andra allvarliga brister öppnar IVO ett initiativärende.


Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: