Detaljplan för Hamnhotellet klar för antagande

Nu går förslaget till detaljplan för ett nytt hotell i Höganäs hamn vidare till kommunfullmäktige för antagande. De flesta av de synpunkter som har kommit in vid samråd och granskning har beaktats.

På tisdagen den 16 maj beslöt kommunstyrelsens planutskott att låta detaljplanen för Hamnhotellet gå vidare till ett antagande. Det innebär att förslaget kommer upp i kommunstyrelsen den 30 maj och går därefter till kommunfullmäktige den 15 juni för beslut om antagande.

Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga ett hotell i Höganäs hamn på ett sätt som bidrar till att hamnen blir en trevlig plats att vara på året runt, både för invånare och besökare. Ett hotell är också en del i att utveckla området genom att knyta ihop staden med havet.

Många är engagerade i frågan och vid samrådet kom det in ett stort antal synpunkter som vi lyssnade på och tog till oss. I oktober 2022 tog kommunstyrelsens planutskott ett nytt inriktningsbeslut som bland annat innebär att hotellet endast ska byggas på grusplanen bakom de befintliga restaurangerna och verksamheterna.

Omarbetning efter granskningen

Under perioden 16 februari till 9 mars 2023 genomfördes en granskning av förslaget till detaljplan. Det hölls i samband med det även ett informationsmöte för allmänheten. Under granskningen kom det in 26 yttranden med synpunkter som nu har bearbetats och lett till att förslaget i vissa delar har omarbetats.

Länsstyrelsen ville se ett tydligare resonemang kring hur riskerna för stigande havsnivåer och översvämning ska hanteras. Detta har nu förtydligats bland annat genom följande förändringar i detaljplanen:

  • Kommunen har bifogat en detaljerad beskrivning för hur det framtida skyddet kan utformas för att skydda ny och befintlig bebyggelse för området i och runt omkring den föreslagna detaljplanen.
  • Hotellbyggnaden blir en del av den skyddsbarriär som kan uppföras i framtiden som skydd vid stigande havsnivåer och översvämning.

Även andra yttranden har lett till omarbetning av förslaget, medan vissa inte har inneburit ändringar bland annat för att de har gällt frågor kring placeringen och hotellets volym. Det är synpunkter som vi anser har tillgodosetts redan efter samrådet, genom att hotellet nu endast ska byggas på grusplanen och att höjder och byggytor har minskats väsentligt.

Granskningsutlåtandet som innehåller kommunens svar på samtliga inkomna synpunkter finns publicerat på sidan om den pågående detaljplanen.

Samråds- och granskningshandlingar för pågående detaljplan "del av Höganäs 36:2" (hoganas.se)

Mer information om hamnhotellet

På denna sida sammanfattas händelseutvecklingen om hamnhotellet. Här finns bakgrundsmaterial, svar på vanliga frågor,visionsbilder och länkar till beslutsunderlag.

Hamnhotellet i Höganäs – Höganäs kommun (hoganas.se)

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: