Kommunstyrelsen diskuterade budget för 2024

Under tisdagen sammanträdde kommunstyrelsen, då man bland annat diskuterade budgeten för 2024 och en uppföljning av miljöprogrammet. Här kan du läsa om några av punkterna som togs upp.

Förslag till budget 2024, och plan 2025–2026, för kommunstyrelsens förvaltningar

Kommunledningskontoret, räddningstjänsten, samhällsbyggnadsförvaltningen samt teknik- och fastighetsförvaltningen har inkommit med förslag på budget för sina respektive verksamheter för 2024.

Flera investeringar väntar framöver för flera förvaltningar. Exempelvis projektet "Kvickbadets utveckling", där det bland annat kommer att byggas en ny brygga vid Kvickbadet, och "Lilla Höganäs", en lekplats som avbildar miniatyrversioner av kända byggnader i Höganäs. För kultur- och fritidsförvaltningens del ska inventarier till det nya kulturhuset införskaffas.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslagen. De godkände även att utöka framen för räddningstjänsten med 1,6 miljoner kronor, för ökad bemanning av en brandman och en brandmästare.

Ersättningsskyldighet för placerade barn

Om ett barn genom socialnämndens ansvar får vård i ett annat hem än det egna, är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader.  För att socialnämnden ska kunna göra detta, behöver dock beslut fattas i kommunfullmäktige.

Ersättningsnivån beror på hur betalningsförmågan ser ut, men får inte överstiga underhållsstödsbeloppet. Föräldrar som lever på försörjningsstöd blir inte ersättningsskyldiga. Ersättningsskyldigheten upphör när barnet flyttar hem till föräldrahemmet igen eller då barnet fyller 18 år.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att ge socialnämnden rätt att kräva ersättning från föräldrar vars barn är placerade i annat hem än det egna genom socialnämndens ansvar.

Antagande av detaljplan, Hamnhotellet i Höganäs

I januari 2022 beslutade kommunstyrelsen uppdra åt plan- och bygglovsavdelningen att ta fram en detaljplan som gör det möjligt att etablera ett nytt hotell i Höganäs hamnområde, på fastigheterna Höganäs 36:1 och Höganäs 36:2.

Syftet med planen är att göra det möjligt att etablera ett hotell och andra centrumverksamheter vid hamnen. Det ska göras på ett sätt som bidrar till att göra hamnen till en trevlig plats att vara på och till att knyta centrum samman med hamnen. Planen ska också ge viss möjlighet till uppställningsplatser för båtarna i hamnen vintertid och bilparkering för besökande sommartid. Området ska förberedas för konsekvenserna av kommande klimatförändringar, främst stigande hav.

Samråd genomfördes mellan 4 april och 8 maj 2022. Samrådsmöten, både fysiska och digitala, hölls i april 2022. I februari godkände kommunstyrelsens planutskott granskningsförslaget, och ett informationsmöte om granskning hölls i Höganäs stadshus.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för del av Höganäs 36:2 Hamnhotellet i Höganäs, att godkänna upprättad granskningsutlåtande och att kvarstående erinringar inte tillgodoses.

Uppföljning av miljöprogrammet 2022

Höganäs kommuns miljöprogram sträcker sig åren 2015–2025. Miljöprogrammet består av 19 mål vilka följs upp årligen. Strävan är att uppnå ett miljömässigt hållbart Höganäs. Uppföljningen från 2022 visar att arbetet med kommunens 19 miljömål går framåt i samtliga områden. Det finns däremot förbättringspotential inom några områden.

Utsläppen av växthusgaser under 2022 har minskat med 22 procent per invånare och år i jämförelse med 2011 års nivåer. Energianvändningen fortsätter att minska och har minskat 35,5 procent sedan år 2011.

Vidare har flera bra åtgärder kopplat till målet om förbättrad vattenkvalitet för Görslövsån och Oderbäcken utförts. En förundersökning har tagits fram, nyttorna med att genomföra åtgärder undersöks och kontakt med intressenter tas. Höganäs kommun är dock långt ifrån att ha genomfört konkreta åtgärder som gör faktisk skillnad för vattenkvaliteten. Inom detta område krävs större insatser.

Totalt för alla kommunala verksamheter har den förnybara energin varit 97,2 procent. Samtidigt går utvecklingen i transportområdet framåt. Både en ny trafikstrategi och en ny parkeringsnorm har antagits, vilka förväntas främja gång-, cykel- och kollektivtrafik. Laddinfrastruktur för elbilar har gått framåt och fortsätter öka från tidigare år. 20 nya laddningsställen sattes upp under 2022.

Flera insatser för att utbilda och engagera Höganäs invånare inom hållbarhetsfrågor har genomförts, bland annat genom mötesdagarna ”Hela Höganäs på riktigt”, hållbarhetsavtalet och skolprojekt.

Kommunstyrelsens beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna uppföljningen av miljöprogrammet för 2022.

 

Detta var bara några av punkterna som togs upp under kommunstyrelse­mötet. Vill du ta del av möteshandlingarna i sin helhet, kan du ladda ner dessa , 44.9 MB..

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: