Platser på särskilda boenden ska anpassas efter behov

Platserna på kommunens särskilda boenden behöver användas mer flexibelt, för att anpassas efter de behov som finns. Även anhörigstödet ska förstärkas.

Vid socialnämndens möte den 7 juni fick socialförvaltningen ett uppdrag att ta fram en lösning för hur det ska genomföras.

- Det behövs en förändring i hur vi använder våra befintliga boendeplatser, för att kunna möta omsorgstagarnas och de anhörigas behov på bästa sätt utifrån hur behovet ser ut, säger Cecilia Lindestam-Viebke, avdelningschef på socialförvaltningen.

De här behoven ser socialförvaltningen:

  • Det behövs fler ordinära särskilda boendeplatser
  • Det behövs särskilda platser för personer med beteendemässiga och psykiska symptom vid demens (BPSD).
  • Anhörigstödet behöver bli mer flexibelt.

I Höganäs kommun finns sex särskilda boenden för äldre. Ljunghaga, Vikhaga, Nyhamnsgården och Väsbyhemmet drivs av Höganäs Omsorg AB, Revalyckan i Jonstorp drivs av Norlandia och Sälgen i Höganäs av Förenade Care.

På Ljunghaga demenscentrum finns idag 61 så kallade demensplatser. För att få en sådan behövs ett särskilt beslut från kommunens samordnare för kognitiv svikt. Omsorgstagaren erbjuds då plats på en avdelning där det finns en ledig lägenhet. Det innebär att personer i olika faser av sjukdomen och med olika omvårdnadsbehov bor på samma avdelning.

Omsorgen har utvecklats och förändrats

Periodvis har det funnits tomma platser på Ljunghaga, bland annat eftersom omsorgstagare inte har uppfyllt kriterierna för en demensplats. Samtidigt har omsorgstagare fått vänta på en plats på något annat boende eftersom det inte har funnits lediga vanliga platser.

Socialförvaltningen har också sett att behovet av platser är annorlunda idag eftersom omsorgen har utvecklats och förändrats. Bland annat arbetar vi mer förebyggande mot personer med kognitiv sjukdom och deras anhöriga. Med rätt insats i rätt tid vill och kan fler bo kvar hemma längre. Även hemtjänsten har utvecklats, med förbättrad kontinuitet och utbildning i att vårda personer med kognitiv sjukdom.

Idag har flertalet av de omsorgstagarna på alla våra särskilda boenden någon form av kognitiv svikt och stort omsorgsbehov. Ljunghaga demenscentrum är Silviacertifierat, men även på övriga boenden är kunskapsnivån idag hög och alla kan erbjuda en hög kvalitet i omsorgen av personer med kognitiv sjukdom.

Därför ser vi att det behövs en förändring i hur vi använder platserna mer flexibelt, och efter hand som omsorgstagarens behov förändras beroende på de olika faserna i sjukdomen.

Anhörigas behov har undersökts

Även anhörigstödet i form av dagverksamhet, korttidsplatser och avlösarservice behöver förändras. För att ta reda på vilket stöd som anhöriga efterfrågar så träffade socialförvaltningen under hösten 2022 anhöriga till personer som bor på Ljunghagas särskilda boende. Utifrån de samtalen kom vi fram till att anhörigstödet behöver blir mer individuellt anpassat efter både omsorgstagarens och de anhörigas behov.

Det här händer nu

  • Uppdraget från nämnden innebär att socialförvaltningen i dialog med utföraren Höganäs Omsorg kommer att inventera och ta reda på hur dagens behov kan tillgodoses.
  • Socialförvaltningen har också fått ett uppdrag att göra en tydlig och systematisk uppföljning så att de som driver våra särskilda boenden arbetar utifrån de nationella riktlinjer som finns vid demenssjukdom.
  • Samtidigt har vi påbörjat arbetet med att ta fram en strategisk plan för vård av omsorg av personer med kognitiva sjukdomar. Syftet med den är att personer med kognitiva sjukdomar och deras anhöriga ska få rätt vård, omsorg och stöd, oavsett ålder eller var man bor i Höganäs kommun.

 

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: