Utbildningsförvaltningens uppstartsdag!

I dag har utbildningsförvaltningen samlat alla medarbetare och tillsammans kickat igång läsåret. En dag fylld av inspiration med fokus på undervisning, läsning och firande!

Förmiddagen bestod av en inspirerande föreläsning av Simon Hjort som arbetar med undervisningsutveckling. Simon har skrivit två böcker med utgångspunkt i ledande forskning som på ett konkret sätt visar hur lärare kan göra för att skapa engagemang och fördjupa lärandet i klassrummet. Boken Effektiv undervisning, meningsfullt lärande kommer arbetas vidare med under hela läsåret.

Eftermiddagen fokuserade på resultat, nuläge och framtid. Utbildningschef Mikael Dahlberg pratade om utbildningsförvaltningens devis ”hela barnet – hela vägen” som krokar arm med Höganäs kommuns vision ”Från kol till diamant”.

Dagen avslutades med att priser från utbildningsnämnden delades ut. Stort grattis och bra jobbat säger vi till: Johannes Alsed, Isabelle Liljekvist Bjers, arbetslag 4–6 på Bruksskolan och Vikenskolan!

Årets pedagog

Med värme och tydlighet skapar denna pedagog ett lärande som engagerar och skapar trygghet i gruppen, hela tiden med barnens intresse och nyfikenhet i fokus. Hen visar på stor vilja att utveckla sig själv och skolans verksamhet såväl på skol- som fritidstid. Hen är en uppskattad kollega och uppvisar alltid ett professionellt bemötande gentemot kollegor, elever och vårdnadshavare. I hens undervisning får eleverna hela tiden vara med om nya äventyr! Årets pedagog är.... Johannes Alsed

Årets pedagog

Genom att alltid se till elevens möjligheter att lyckas i sitt skolarbete bygger den här läraren tillitsfulla relationer med sina elever. Hens tydliga ledarskap och sin väl genomtänkta undervisning skapar trygghet och väcker elevernas kreativa nyfikenhet att våga skapa sitt personliga estetiska uttryck. Lärarens naturliga drivkraft att utveckla sin och sina kollegors kollegiala lärande, vara en aktivt lyssnande kollega samt reflektera över sin egna lärandepraxis visar på att hen är en mycket god ambassadör för läraryrket och specifikt för praktiskt estetiska ämnen. Årets pedagog är... Isabelle Liljekvist Bjers

Arbetslag 4–6

Arbetslaget ser tydligt kopplingen mellan hälsa och lärande och jobbar på individ, grupp- och organisationsnivå för att främja elevernas hälsa, lärande och stärker elevernas självkänsla. De är skickliga på att anpassa sin undervisning utifrån individens och gruppensbehov, och tvekar inte att använda sina kollegor som stöd när man behöver input eller hjälp för att hantera vardagen. I detta blir de också goda ambassadörer för läraryrket med en stolthet för professionen. De arbetar systematiskt tillsammans med ledning och elevhälsa där relevanta underlag analyseras och utgör grund för insatser. Utöver detta auskulterar de hos varandra och diskuterar sin egen undervisning med fokus på lärande och utveckling. Årets arbetslag är... arbetslag 4–6 på Bruksskolan.

Årets grundskola

Med utgångspunkt i de senaste läsårens resultat har skolan presterat bäst utifrån såväl antal år man ligger över förväntade resultat (utifrån SALSA-värden) men också nivån på resultaten. Med en mycket hög behörighet till gymnasiet, och starka meritvärden över tid är Vikenskolan årets grundskola.

Stort grattis säger vi till alla pristagare!

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: