Granskning av ändring av översiktsplan för Jonstorp 2045

Ändringen av översiktsplanen (ÄÖP) för Jonstorp finns tillgänglig för granskning. Det innebär att du som medborgare kan lämna in dina synpunkter om det nya förslaget på översiktsplan för Jonstorp 2045.

Vad innebär ändring av översiktsplan?

En ändring av översiktsplanen är en plan som visar hur kommunen vill att Jonstorp ska utvecklas fram till år 2045 när det kommer till bebyggelseutveckling, grönstruktur, trafikstruktur och hållbarhet. Det är planen som vid samrådet kallades fördjupad översiktsplan (FÖP) för Jonstorp.

Vad innebär granskning?

Efter samrådet har kommunen tagit fram ett granskningsförslag för ändringen av översiktsplanen Jonstorp 2045. Synpunkterna som inkom under samrådet har bearbetats och bemötts i en samrådsredogörelse och utifrån synpunkterna har förslaget justerats. Vi vill nu höra vad du tycker och tänker om det nya förslaget och detta steg i processen kallas granskning.

Var kan jag se granskningsförslaget?

Du kan se granskningsförslaget på vår hemsida och på biblioteket i Jonstorp under hela granskningen. Granskningen pågår fram till 20 november 2023.

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer finnas tillgängliga och svara på frågor på biblioteket i Jonstorp vid följande tre tillfällen:

  • 6 oktober från klockan 10.00-12.00
  • 19 oktober från klockan 15.00-18.00
  • 2 november från klockan 15.00-18.00

Lämna in dina synpunkter

Du lämnar in dina synpunkter före samrådstidens slut skriftligen till Höganäs kommun, Planavdelningen, 263 82 Höganäs eller via mejl till kommunen@hoganas.se. Vänligen uppge diarienummer KS/2020/231.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: